Inspraak ontwerp van de partiële herziening van Peilbesluit Alblasserwaard Waterschap Rivierenland, ten behoeve van de peilwijziging op het Achterwaterschap.

 

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 10 mei 2022 het ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit Alblasserwaard (voor peilwijziging op het Achterwaterschap) vastgesteld. Daarbij is gelet op:

 

  • artikel 5.2 van de Waterwet;

  • de Participatie- en inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2020;

  • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het college heeft besloten het ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor inspraak ter inzage te leggen.

 

Inhoud ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit Alblasserwaard (voor het Achterwaterschap)

Waterschap Rivierenland heeft in ontwerp een partiële herziening van het peilbesluit Alblasserwaard opgesteld voor het peil van het Achterwaterschap. Het Achterwaterschap is nu onderdeel van de Lage Boezem van de Overwaard (peilgebied OVW200) en wordt (op termijn) onderdeel van de Lage Boezem van de Nederwaard (peilgebied NDW100). Hierdoor zal het boezempeil van het Achterwaterschap met 15 cm verlaagd worden naar NAP -0,90 m en krijgt het een minimum peil van NAP -1,20 en maximum peil van NAP -0,80. Hierbinnen mogen de peilen fluctueren.

 

De peilverlaging is een van de watersysteemmaatregelen binnen het gebiedsprogramma Alblasserwaard – Vijfheerenlanden van het waterschap. Het programma heeft als doel om wateroverlast door o.a. klimaatverandering te voorkomen en de regionale waterveiligheid te waarborgen.

 

Onderdeel daarvan is dat het Kok-gemaal in Kinderdijk en daarmee het Achterwaterschap na 2025 nodig zijn om de Nederwaard te bemalen. Om het Achterwaterschap met de lage boezem van de Nederwaard te verbinden is een opening in de Middelkade nodig en dient het peil van het Achterwaterschap verlaagd te worden naar het peil van de Nederwaard.

 

Het nieuwe peil op het Achterwaterschap treedt pas in werking op het moment dat de andere maatregelen in het hoofdwatersysteem van de Alblasserwaard zijn gerealiseerd. Te weten: een nieuw boezemgemaal voor de Overwaard bij Hardinxveld-Giessendam, een afsluitmiddel in het Achterwaterschap en een opening in de Middelkade. Dit zal naar verwachting pas na 2027 geval zijn.

 

Voor de inhoud van het ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie hieronder).

 

Inloopbijeenkomst

Het waterschap organiseert een inloopbijeenkomst over het ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit Alblasserwaard (voor het Achterwaterschap) op dinsdag 31 mei 2022 van 19:30 uur tot 21:30 uur in het Dijkmagazijn, Molenstraat 238 in Kinderdijk. Bezoekers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit en de benodigde uitvoeringsmaatregelen.

 

Ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit met bijlagen ter inzage

Voordat het algemeen bestuur overgaat tot vaststelling van de partiële herziening van het peilbesluit Alblasserwaard (voor het Achterwaterschap) ligt het ontwerp van de van de partiële herziening met bijbehorende documenten van dinsdag 17 mei 2022 tot en met maandag 27 juni 2022 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

 

Het ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit en bijlagen zijn als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen.

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit door het indienen van een zienswijze.

 

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij mevrouw Judith van Tol (telefoonnummer 0344-649 480). Bij afwezigheid van mevrouw Judith van Tol kunt u contact opnemen met de heer Allard Koopal (telefoonnummer 0344 – 64 93 59).

 

Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

 

Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u het geschikte formulier vinden op:

https://www.waterschaprivierenland.nl/zienswijze-indienen/. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt. Vaststelling van de partiële herziening van het peilbesluit Alblasserwaard voor het Achterwaterschap (naar verwachting in oktober 2022) gebeurt door het algemeen bestuur. Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit Alblasserwaard.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit? U kunt terecht op de website van het waterschap:

https://www.waterschaprivierenland.nl/peilbesluiten 

 

Voor meer informatie over de herziening van het peilbesluit Alblasserwaard kunt u contact opnemen met Allard Koopal, e-mail a.koopal@wsrl.nl of telefoon 0344 – 64 93 59 of Judith van Tol, e mail j.van.tol@wsrl.nl of telefoonnummer 0344 – 64 94 80.

Naar boven