Kennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit, projectplan, omgevingsvergunning en leggerwijziging dijkverbetering Steyl-Maashoek

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:

 • 1.

  zij op 26 april 2022 het projectplan ‘Dijkverbetering Steyl-Maashoek’ hebben goedgekeurd. Dit projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen op de locatie Steyl-Maashoek in de gemeente Venlo. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat de huidige dijk op deze locatie niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Dit project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei;

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo op 26 april 2022 de omgevingsvergunning voor kappen en handelen in strijd met ruimtelijke ordening hebben verleend.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat zij op 15 maart 2022 de leggerwijziging naar aanleiding van de in het projectplan beschreven dijkverbetering te Steyl-Maashoek heeft vastgesteld. De legger geeft de begrenzing, ligging, vorm en constructie van waterkeringen en oppervlaktewateren aan. De dijkverbeteringsmaatregelen in het projectplan leiden tot wijziging van de grens van de waterkering en daardoor tot een verschuiving van de grenzen van de bijbehorende kernzone en beschermingszones zoals vastgelegd in de legger Waterschap Limburg 2019.

 

Procedure

Het projectplan en de omgevingsvergunning doorlopen de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van deze besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn. De procedure voor de leggerwijziging wordt eveneens uitgevoerd overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerp-projectplan, de ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerp-leggerwijziging en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 15 oktober 2021 tot en met 25 november 2021. Er zijn tegen deze ontwerp-besluiten acht zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot wijzigingen in het projectplan, omgevingsvergunning en leggerwijziging. De beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in de Nota van Antwoord die als bijlage bij het projectplan is gevoegd.

 

Inzage

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de omgevingsvergunning, de leggerwijziging en de bijbehorende stukken kunt u inzien met ingang van dinsdag 17 mei 2022 tot en met dinsdag 28 juni 2022:

 • 1.

  op de website www.overheid.nl (bekendmakingen, Provinciaal Blad) en op www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen. U kunt ze ook vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik dan op officiële bekendmakingen).

 • 2.

  bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, na telefonische afspraak via (043) 389 7452;

 • 3.

  in het Stadskantoor, Hanzeplaat 1 te Venlo, na telefonische afspraak via 14 077 of per mail via rni@venlo.nl;

 • 4.

  in het kantoor van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, na telefonische afspraak via (088) 889 0100. 

Rechtsbescherming

 

Beroep tegen goedkeuringsbesluit, projectplan en omgevingsvergunning

Tegen het besluit tot goedkeuring van het projectplan en/of tegen de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het betreffende ontwerp-besluit.

Beroep kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een beroepschrift tegen het goedkeuringsbesluit kan op de inhoud van het projectplan worden ingegaan.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop deze bekendmaking is gedaan. Dit betekent dat de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift loopt van dinsdag 17 mei 2022 t/m maandag 27 juni 2022.

Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt dat wanneer u beroep instelt, u in uw beroepschrift de beroepsgronden dient op te nemen en dat deze beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer aangevuld kunnen worden.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Het goedkeuringsbesluit en het projectplan treden in werking op de dag na de bekendmaking. De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

Indien beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoek een voorlopige voorziening treffen. Het binnen de beroepstermijn indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening heeft enkel voor de omgevingsvergunning tot gevolg dat deze niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Zie genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Beroep tegen leggerwijziging

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld en alleen voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone (beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingzone) is vastgesteld of gewijzigd. Beroep kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij het Team Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg. Beroep kan ook worden ingesteld door niet-belanghebbenden, mits zij een zienswijze over het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit naar voren hebben gebracht.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit tot wijziging van de legger ter inzage is gelegd. Dit betekent dat de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift tegen de leggerwijziging loopt van woensdag 18 mei 2022 t/m dinsdag 28 juni 2022.

Het beroepschrift betreffende de vaststelling of wijziging van een beschermingszone moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg, Team Bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond

Het besluit tot wijziging van de legger treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Indien beroep is ingesteld, kan men in spoedeisende gevallen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Inhoudsvereisten beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening

Het beroepschrift tegen de goedkeuring van het projectplan, de omgevingsvergunning en/of de leggerwijziging dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening en ondertekening van het beroep;

- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit; en

- een opgave van de reden(en) op grond waarvan men zich niet met het besluit kan verenigen.

Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw beroep betrekking heeft.

De hiervoor genoemde eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift overlegt daarbij een afschrift van het beroepschrift.

 

Griffierecht

Voor de behandeling van een beroep en voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

 

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

mevrouw J. Thoolen-Simonis, telefoon (043) 389 7498, j.simonis@prvlimburg.nl.

 

Naar boven