Ter inzage: projectplan Waterwet "Verondiepen Bovenloop Visserijbeek”

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het verondiepen van de Bovenloop van de Visserijbeek (BBB10.030), nabij de Huttenweg te Vragender.

Het verondiepen van deze watergang heeft als doel om in perioden van droogte het water langer vast te houden.

Het projectplan is als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina.

Tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan Waterwet is binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen gedurende deze zes weken schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het bezwaar bevat in ieder geval: naam en adres van de indiener; dagtekening, handtekening van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wil, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij Ronald Stapelbroek, technisch manager watersysteem projecten, en bereikbaar via r.stapelbroek@wrij.nl.

 

Naar boven