Kennisgeving voornemen en participatie kadeversterkingen A5H in Vijfheerenlanden (provincie Utrecht)

 

Onze kadeversterkingsopgave

Waterschap Rivierenland gaat de komende jaren aan de slag met het versterken van de Zouweboezemkade in Vijfheerenlanden. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de waterveiligheid in het gebied op orde blijft. Het gaat om ongeveer 1 km kade. Voor dit kadevak is het voorkeursalternatief ‘traditioneel’ opgesteld; de methode om de kade te versterken. ‘Traditioneel’ betekent een standaard ontwerp voor een veilige kade zonder aanvullend belang. Dit alternatief kost wat ruimte. Het College van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 16 november 2021 dit voorkeursalternatief vastgesteld. In onderstaand kaartje is te zien op welk kadedeel van de Zouweboezem het voorkeursalternatief ‘traditioneel’ is voorzien.

Kaart: het te versterken kadetraject van tranche 1 gelegen in de provincie Utrecht

 

Omgevingswet

Op 1 januari 2023 treedt -naar verwachting- de Omgevingswet in werking. Het waterschap anticipeert hierop door een projectbesluit Omgevingswet te nemen met de bijbehorende projectbesluitprocedure zonder voorkeursbeslissing. Waterschap Rivierenland is zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag voor deze procedure.

 

De procedure start formeel met een verplichte “kennisgeving voornemen en participatie kadeversterkingen”. Informeel hebben we de verkenningsfase al in de geest van de Omgevingswet uitgevoerd door de omgeving te informeren via (nieuws)brieven, (online)bijeenkomsten en te consulteren via een vragenlijst. Nu de verkenningsfase nagenoeg is afgerond willen we de omgeving informeren over hoe Waterschap Rivierenland de planuitwerkingsfase gaat aanpakken en hoe u inbreng kunt geven.

 

Wat doen we in de planuitwerkingsfase?

Naar verwachting starten we in de tweede helft van 2022 met de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit doen we in afstemming met de provincie Utrecht, gemeente Vijfheerenlanden en andere belanghebbenden. De planuitwerkingsfase duurt ongeveer tot en met 2024.

 

Participatie

In de planuitwerkingsfase zal er intensiever contact zijn met belanghebbenden om wensen, aandachtspunten maar ook kansen mee te nemen in de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief. Dit doen we door middel van keukentafelgesprekken en bijeenkomsten. Verder houden we belanghebbenden op de hoogte via nieuwsbrieven.

 

Terinzagelegging en mogelijkheid indienen zienswijzen

Aan het einde van de planuitwerkingsfase wordt het Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet ter inzage gelegd. Over dit ontwerp kunt u zienswijzen indienen.

 

Reageren op deze kennisgeving?

U kunt ons helpen door het aandragen van belangrijke waarden en belangen in het gebied.

 

  • -

    Kent u de Zouweboezem goed? Heeft u specifieke kennis over cultuurhistorie, natuur, milieu of archeologie of andere informatie over waarden in het gebied?

  • -

    Zijn er initiatieven in het gebied waar we rekening mee moeten houden die meerwaarde bieden voor het gebied?

     

Wilt u reageren op deze kennisgeving? Stuur dan uw reactie voor 24 juni 2022 naar a5h@wsrl.nl of per post naar Waterschap Rivierenland, t.a.v. A5H- kadeversterkingen, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

Uiteraard kunt u ook tijdens informatiebijeenkomsten en gesprekken bovengenoemde kennis met ons delen.

 

Wat gebeurt er met uw reactie?

Wij beoordelen uw reactie op deze kennisgeving en nemen die, indien mogelijk, mee in het project. We koppelen per e-mail of brief aan u terug of en hoe we dat doen.

 

Meer informatie over het project kadeversterkingen A5H kunt u vinden op onze website wsrl.nl/a5h. Het eindrapport verkenning kunt u daar ook vinden onder het kopje ‘kadeversterkingen’.

Naar boven