Kennisgeving voornemen en participatie kadeversterkingen A5H in de Alblasserwaard (provincie Zuid-Holland) – tranche 1

 

Onze kadeversterkingsopgave

Waterschap Rivierenland gaat de komende jaren aan de slag met het versterken van een deel van de kades in de Alblasserwaard. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de waterveiligheid in het gebied op orde blijft. Het gaat in totaal om ruim 16 km aan kadevakken langs de Nederwaard, Dwarsgang, Smoutjesvliet, Peursumsche Vliet, Ammersche Boezem en het Achterwaterschap. Het betreft hier de eerste ronde kadeversterkingen, tranche 1. Voor de verschillende kadevakken zijn voorkeursalternatieven opgesteld; dit zijn methodes om de kades te versterken. Het College van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 16 november 2021 de voorkeursalternatieven vastgesteld. In onderstaand kaartje is te zien welke voorkeursalternatieven op welk deel van de kades zijn voorzien.

 

Kaart: de te versterken kadetrajecten van tranche 1

 

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt -naar verwachting- op 1 januari 2023 in werking. Het waterschap anticipeert hierop door een projectbesluit Omgevingswet te nemen met de bijbehorende projectbesluitprocedure zonder voorkeursbeslissing. Waterschap Rivierenland is zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag voor deze procedure.

 

De procedure start formeel met een verplichte “kennisgeving voornemen en participatie kadeversterkingen”. Informeel hebben we de verkenningsfase al in de geest van de Omgevingswet uitgevoerd door de omgeving te informeren via nieuwsbrieven, (online)bijeenkomsten en te consulteren via een vragenlijst. Nu de verkenningsfase nagenoeg is afgerond willen we de omgeving informeren over hoe Waterschap Rivierenland de planuitwerkingsfase gaat aanpakken en hoe u inbreng kunt geven.

 

Wat doen we in de planuitwerkingsfase?

Naar verwachting starten we in de tweede helft van 2022 met de planuitwerkingsfase. In deze fase worden de voorkeursalternatieven verder uitgewerkt tot definitieve ontwerpen. Dit doen we in afstemming met de omgeving, de provincie Zuid-Holland, gemeenten Molenlanden en Alblasserdam, stichtingen en andere belanghebbenden. De planuitwerkingsfase duurt ongeveer tot en met 2024.

 

Participatie

In de planuitwerkingsfase zal er intensiever contact zijn met belanghebbenden om wensen, aandachtspunten maar ook kansen mee te nemen in de verdere uitwerking van de voorkeursalternatieven. Dit doen we door middel van keukentafelgesprekken en bijeenkomsten. Verder houden we belanghebbenden op de hoogte via nieuwsbrieven.

 

Terinzagelegging en mogelijkheid indienen zienswijzen

Aan het einde van de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp Projectbesluit Omgevingswet ter inzage gelegd. Over dit ontwerp kunt u zienswijzen indienen.

 

Reageren op deze kennisgeving?

U kunt ons helpen door het aandragen van belangrijke waarden en belangen in het gebied.

 

  • 1.

    Kent u de Alblasserwaard goed? Heeft u specifieke kennis over cultuurhistorie, natuur, milieu of archeologie of andere informatie over waarden in het gebied?

  • 2.

    Zijn er initiatieven in het gebied waar we rekening mee moeten houden die meerwaarde bieden voor het gebied?

     

Wilt u reageren op deze kennisgeving? Stuur dan uw reactie voor 24 juni 2022 naar a5h@wsrl.nl of per post naar Waterschap Rivierenland, t.a.v. A5H- kadeversterkingen, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

Uiteraard kunt u ook tijdens informatiebijeenkomsten en gesprekken bovengenoemde kennis met ons delen.

 

Wat gebeurt er met uw reactie?

Wij beoordelen uw reactie op deze kennisgeving en nemen die, indien mogelijk, mee in het project. We koppelen per e-mail of brief aan u terug of en hoe we dat doen.

 

Meer informatie over het project kadeversterkingen A5H kunt u vinden op onze website wsrl.nl/a5h. Het eindrapport verkenning kunt u daar ook vinden onder het kopje ‘kadeversterkingen’.

Naar boven