Hoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland als gevolg van meerdere watervergunningen en bijbehorende wijzigingsbesluiten locatie’s: Lange Campen (Pijnacker), Noordhoornseweg, (Den Hoorn), Rodenrijseweg 455 (Berkel en Rodenrijs), Reigerlaan (De Lier), Mr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk, Opstalweg 41 Naaldwijk en Poelwatering (’ s-Gravenzande)

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2021-D-16

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de leggerkaart behorende bij de Legger Delfland partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale verbeelding van de leggerwijziging “Leggerwijzigingskaart voor terinzagelegging (kenmerk LEGGER2021-D-16)”. De leggerkaart moet samen met de leggertekst (het tekstuele deel van de legger) gelezen worden.

 

 

Deze kaart zal alleen gedurende de periode van de terinzagelegging beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ddda754b1184979854ab59643d906b6 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/leggerwijzigingen-leggercorrecties/

De periode van de terinzagelegging vangt aan op 13 mei 2022 en eindigt op 27 juni 2022. Na deze periode zal Delfland een definitief besluit nemen. Na inwerkingtreding van het definitieve besluit is de leggerkaart gewijzigd krachtens deze partiële wijziging.

 

 

De wijziging volgt op de voltooide uitvoering van de werken uit de eerder verleende watervergunningen en wijzigingsbesluiten:

  • 2017-000885, 2017-012074, 2017-020318, 2018-004115 en 2018-004122 (Watervergunningen op de locatie Lange Campen gemeente Pijnacker-Nootdorp (Pijnacker)),

  • 2019-013083 (Watervergunning Noordhoornseweg, gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn)),

  • 2020-017957 en 2021-001384 (Watervergunning en bijhorend wijzigingsbesluit Rodenrijseweg 455 gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs),

  • 2020-026895 (Watervergunning Reigerlaan Westland (De Lier)),

  • 2021-000110 (Watervergunning Mr. Jan Tuningstraat 80 gemeente Westland (Naaldwijk)),

  • 2021-006422 (Watervergunning Opstalweg 41 gemeente Westland (Naaldwijk)) en

  • 2021-011767 (Watervergunning Poelwatering gemeente Westland (’ s-Gravenzande))

 

Hiermee zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of reeds bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. De nieuwe situatie wordt in de legger opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken wordt opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, constructie en functie alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

De leggerwijzigingskaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de legger (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de legger zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende bestanden maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging met kenmerk LEGGER2021-D-16:

- DMS#2028038 – Partiële leggerwijziging LEGGER2021-D-16; en

- DMS#1852791 – Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2021-D-16.

 

Stukken inzien

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#1852791) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#1852791) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt u de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Meer informatie over het indienen van een zienswijze kunt u vinden op: https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/zienswijze-indienen/

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Uw zienswijze wordt door het bestuur van Delfland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens wordt de definitieve leggerwijziging vastgesteld. Hierna ontvangt u een schriftelijke reactie op uw zienswijze.

Naar boven