Projectplan Waterwet ‘Optimalisatie watersysteem Beinum-Doesburg’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 12 april 2022 besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet definitief vast te stellen voor het project ‘Optimalisatie watersysteem Beinum-Doesburg’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

In de Samenwerkingsovereenkomst d.d. 26 mei 2021 hebben Gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en IJssel afspraken opgenomen voor het baggeren en herinrichten van vijvers in de wijk Beinum in Doesburg.

In de 7 vijvers, die via duikers met elkaar zijn verbonden, is sprake van een slechte waterkwaliteit. De verwachting is dat de kwaliteit zal verbeteren nadat de gemeente Doesburg een aantal foutaansluitingen in de riolering zal (laten) herstellen. De gemeente heeft deze werkzaamheden gepland begin 2022. Aanvullend is het gewenst dat de vijvers worden gebaggerd en opnieuw ingericht om een goede uitgangssituatie voor een verbetering van de waterkwaliteit te krijgen. Vijver De Brink wordt alleen gebaggerd. De eventuele herinrichting wordt door de gemeente meegenomen in het centrumplan van Beinum.

De vijvers hebben bij de huidige inrichting slechts een beperkte bergende functie en er wordt niet voldaan aan het huidige beleid gericht op het verlagen van afvoerpieken op de grotere wateren door lokaal hemelwater vast te houden en te bergen. De nieuw in te richten vijvers kunnen meer water bergen in pieksituaties en houden het water langer vast door stuwen aan te brengen. Door middel van wadi’s die aangesloten worden op de vijvers kan het eventueel overtollige water infiltreren in de bodem.

Tevens wordt de openbare ruimte rondom de vijvers opnieuw ingericht, door nieuwe bomen en sierbeplanting rondom de vijvers aan te brengen. Voorts worden wandelpaden aangelegd van en rondom de vijvers en op enkele plaatsen komen waterspeelplaatsen. De inrichting van de openbare ruimte maakt geen onderdeel uit van het Projectplan Waterwet. Hiervoor wordt een separaat vergunningenspoor doorlopen.

Het projectplan Waterwet ‘Optimalisatie watersysteem Beinum-Doesburg’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

- http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Beroep

Het ontwerp projectplan Waterwet heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het projectplan. Het projectplan wordt daarom nu definitief vastgesteld. Wel zijn er enkele wijzigingen ten opzichte met het ontwerp projectplan. Dit betreft de locatie van de boothellingen, benodigd voor onderhoud middels de maaiboot. In het ontwerp kwamen deze hellingen in de knel met aanwezige beplanting. Daarom is een andere locatie gekozen. Daarnaast zijn de tekeningen hersteld, omdat de hoogte van de kleilaag onjuist ingetekend was.

Tegen het definitief vaststellen van het projectplan staat beroep open bij de rechtbank Gelderland. Gedurende een termijn van 6 weken na publicatie van het projectplan, kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Optimalisatie watersysteem Beinum-Doesburg’ kunt u terecht bij de projectleider de heer C. (Carlo) Egging, email c.egging@wrij.nl. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven