Ontwerp Onderhoudskeur waterschap Vechtstromen

 

In de vergadering van 11 januari 2022 heeft het dagelijks bestuur de Onderhoudskeur waterschap Vechtstromen in ontwerp vastgesteld.

Wat staat er in de Onderhoudskeur?

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Op grond van de Omgevingswet moet het waterschap een Waterschapsverordening vaststellen. Deze Waterschapsverordening vervangt de huidige Keur van het waterschap en huidige landelijke regels over het lozen van stoffen.

De huidige Keur bevat ook regels over de onderhoudsplichten (de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen). Deze regels over de onderhoudsplichten mogen niet in deze Waterschapsverordening worden opgenomen. Omdat de huidige Keur wordt ingetrokken, is een nieuwe Onderhoudskeur opgesteld.

De regels in de Onderhoudskeur gaan over wie (onderhoudsplichtige), welke waterstaatswerken moet onderhouden (onderhoudsverplichtingen). De regels in de Onderhoudskeur zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de regels over onderhoudsplichten in de Keur waterschap Vechtstromen 2020.

Documenten bekijken (ter inzage)

Het ontwerp van de Onderhoudskeur en de bijhorende documenten kunt u bekijken op de website van Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage.

Ook kunt u het ontwerp van de Onderhoudskeur en de bijhorende documenten tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

U kunt deze documenten bekijken met ingang van 17 januari tot en met 28 februari 2022.

Zienswijze

Als het ontwerp van de Onderhoudskeur uw belangen raakt of tegen uw belangen ingaat (u bent dan een belanghebbende) kunt u tot en met 28 februari mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Het dagelijks bestuur bekijkt alle reacties bij het nemen van het definitieve besluit.

Uw schriftelijke reactie kunt u indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Als u mondeling wilt reageren kunt u kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333 voor het maken van een afspraak.

Vervolg

Het algemeen bestuur stelt, al dan niet met wijzigingen, de definitieve Onderhoudskeur vast. Hierbij kijkt het ook naar alle ingediende reacties en het antwoord van het dagelijks bestuur daarop.

Als u op het ontwerp van de Onderhoudskeur heeft gereageerd wordt u over het vervolg op de hoogte gehouden.

Als de Onderhoudskeur definitief is vastgesteld door het algemeen bestuur, wordt dit in het Waterschapsblad bekend gemaakt.

U kunt niet bij de rechtbank (bestuursrechter) reageren (beroep instellen) tegen het vaststellen van de Onderhoudskeur.

Informatie

Voor meer informatie kunt u ook bellen met het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Naar boven