Ontwerp Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen

 

In de vergadering van 11 januari 2022 heeft het dagelijks bestuur de Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen in ontwerp vastgesteld.

Wat staat er in de Waterschapsverordening?

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Op grond van de Omgevingswet moet het waterschap een Waterschapsverordening vaststellen. Deze Waterschapsverordening vervangt de huidige Keur van het waterschap en huidige landelijke regels over het lozen van stoffen.

De Waterschapsverordening bevat regels over de fysieke leefomgeving in het beheergebied van het waterschap. Deze regels gaan over de watergangen, waterkeringen, grondwater en het lozen van stoffen op het water of een rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie). Deze regels gelden voor iedereen. De regels bepalen welke activiteiten waar in het beheergebied mogen plaatsvinden, en onder welke voorwaarden.

De regels in de Waterschapsverordening zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de Keur van het waterschap Vechtstromen of de landelijke regels over het lozen van stoffen.

De regels over de onderhoudsplichten komen in een aparte verordening: de Onderhoudskeur. Deze mogen niet in de Waterschapsverordening worden opgenomen.

Documenten bekijken (ter inzage)

Het ontwerp van de Waterschapsverordening en de bijhorende documenten kunt u bekijken op de website van Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage.

Ook kunt u het ontwerp van de Waterschapsverordening en de bijhorende documenten tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

U kunt deze documenten bekijken met ingang van 17 januari tot en met 28 februari 2022.

Zienswijze

Als het ontwerp van de Waterschapsverordening uw belangen raakt of tegen uw belangen ingaat (u bent dan een belanghebbende) kunt u tot en met 28 februari mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Het dagelijks bestuur bekijkt alle reacties bij het nemen van het definitieve besluit.

Uw schriftelijke reactie kunt u indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Als u mondeling wilt reageren kunt u kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333 voor het maken van een afspraak.

Vervolg

Het algemeen bestuur stelt, al dan niet met wijzigingen, de definitieve Waterschapsverordening vast. Hierbij kijkt het ook naar alle ingediende reacties en het antwoord van het dagelijks bestuur daarop.

Als u op het ontwerp van de Waterschapsverordening heeft gereageerd wordt u over het vervolg op de hoogte gehouden.

Als de Waterschapsverordening definitief is vastgesteld door het algemeen bestuur, wordt dit in het Waterschapsblad bekend gemaakt.

U kunt niet bij de rechtbank (bestuursrechter) reageren (beroep instellen) tegen het vaststellen van de Waterschapsverordening.

Informatie

Voor meer informatie kunt u ook bellen met het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Naar boven