Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning (2022) voor het gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn op de benedenloop van de Kromme Rijn (code HDSR84210)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven in de gemeenten Utrecht en Bunnik. Dit besluit is verzonden op 12 januari 2021.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom).

Ons kantoor is vanwege de maatregelen om verspreiding van het  coronavirus tegen te gaan, gesloten.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na verzenddatum, tot en met 23 februari 2022.

Wanneer u belanghebbende bent, kunt u bezwaar indienen tegen het besluit van het waterschap. U bent belanghebbende wanneer uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Om bezwaar te maken gebruikt u het volgende formulier: Bezwaar en beroep - HDSR.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Voor informatie over varen; kijk op onze website Varen - HDSR

Houten, 14 januari 2022

Naar boven