Ontwerp-projectplan Ecologische verbindingszone en beekherstel kop ‘t Gulden Land

Inzagetermijn van 8 april 2022 tot en met 20 mei 2022

 

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 5 april 2022 het ontwerp-projectplan Ecologische verbindingszone en beekherstel kop ‘t Gulden land vastgesteld.

Maatregelen

Met dit projectplan wordt het gebied klimaatbestendiger en wordt landbouwgebied omgezet naar natuurgebied. Dat gaan we doen door 1,1 km van de Aa te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke beek in combinatie met de aanleg van een ecologische verbindingszone. Daarnaast realiseren we ook 12,3 ha extra natuur (NNB) in combinatie met recreatie (wandelpaden, voetgangersbrug, poorten en parkeerplaatsen). 

Inzage

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen van 09.00-17.00 uur ter inzage op de volgende locatie:

Pettelaarpark 70, 5216 PP ’s-Hertogenbosch.

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan vóór 20 mei 2022 contact op met de hierna genoemde projectleider.

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Ernst-Jan Melisie. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 06-22055923 of per mail via emelisie@aaenmaas.nl.

U kunt ook contact opnemen met de assistent-projectleider Daan Seuntjens op telefoonnummer 06-38218471 of per mail dseuntjens@aaenmaas.nl.

 

’s-Hertogenbosch, 08-04-2022

Naar boven