Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Monnickendam Zeedijk en Monnickendam Stedelijk

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) start met de verkenning van de dijkversterkingen Monnickendam Zeedijk en Monnickendam Stedelijk. In deze kennisgeving leest u wat de projecten inhouden, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Wat houden de projecten in

De dijkversterkingen Monnickendam Zeedijk en Monnickendam Stedelijk behelst de versterking van twee dijktrajecten. Het dijktraject binnen het project Monnickendam Stedelijk loopt vanaf de N247 tot aan het Braakje (dijkvakken Gouwzee_1 tot en met Gouwzee_4). De te versterken dijk binnen het project Monnickendam Zeedijk loopt vanaf het Braakje tot en met de afslag naar Uitdam bij de Oosterpoel (dijkvakken Gouwzee_5 tot en met Gouwzee_8) (zie figuur 1).

Figuur 1 Dijktrajecten van het project Monnickendam Stedelijk (Gouwzee_1 tot en met Gouwzee_4) en Monnickendam Zeedijk (Gouwzee_5 tot en met gouwzee_8)

Waarom zijn deze projecten nodig

De projecten zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) waarmee de waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig maken. Periodiek worden alle dijken in Nederland getoetst op waterveiligheid.

In de 2e toetsronde in 2006, waarin de primaire waterkeringen in Nederland getoetst zijn op waterveiligheid, is circa 33 kilometer van de Markermeerdijken (Hoorn-Amsterdam) afgekeurd. Deze afgekeurde dijkvakken worden versterkt in het project Markermeerdijken (www.markermeerdijken.nl). De Alliantie Markermeerdijken (AMMD) voert deze opdracht uit.

In de 3e toetsronde in 2011 zijn aanvullend dijkvakken van de Markermeerdijken met een totale lengte van circa 12,5 kilometer afgekeurd. Deze dijkvakken moeten ook worden versterkt. De (voorbereiding van de) versterking van deze dijkvakken maakt geen onderdeel uit van de opdracht van de AMMD, maar wordt door het waterschap zelf opgepakt. De dijkvakken ten zuiden van Monnickendam worden versterkt binnen het project Dijkversterking Monnickendam Zeedijk, de dijkvakken binnen bebouwd gebied van Monnickendam worden onderzocht binnen het project Monnickendam Stedelijk.

Initiatiefnemer en bevoegd gezag

HHNK is eigenaar van de dijk en is verantwoordelijk voor de waterveiligheid in zijn gebied. HHNK is dan ook initiatiefnemer voor deze projecten en is tevens het bevoegd gezag voor het vaststellen van het projectbesluit. Gedeputeerde staten van de Provincie Noord-Holland zal het projectbesluit goedkeuren en in deze procedure optreden als coördinerend bevoegd gezag. De provincie is ook bevoegd gezag voor het op te stellen MER.

Planning

Voor de dijkversterkingsprojecten worden achtereenvolgens drie fasen doorlopen: Verkenning, Planuitwerking en Realisatie.

De projecten bevinden zich op dit moment in de opstartfase (verkenningsfase). In deze fase brengen we de beschikbare informatie op orde en bepalen we welke informatie er nog ontbreekt. Waar nodig voeren we aanvullend onderzoek uit.

We starten de verkenningsfase met een nader onderzoek naar de versterkingsopgave van de dijk. We voeren berekeningen uit en doen mogelijk grondonderzoek op de dijk. Eind 2022 zijn de resultaten van dit onderzoek bekend en is duidelijk hoe groot de opgave daadwerkelijk is.

Nadat de opgave duidelijk is, gaan we op zoek naar de beste oplossing om de dijktrajecten te versterken op die delen waar dat nodig is. Hier zal de omgeving bij worden betrokken en op dat moment zullen wij iedereen ook uitnodigen om mogelijke oplossingen of ideeën voor de hiervoor omschreven opgave aan te dragen. We zullen daarbij uitgangspunten aangeven voor het redelijkerwijs in beschouwing nemen van die oplossingen.

De verkenningsfase zal naar verwachting eind 2023 worden afgesloten met een besluit wat de beste passende oplossing is om de dijktrajecten te versterken zodat deze de komende tientallen jaren weer veilig is (het voorkeursalternatief). We sluiten de verkenningsfase niet af met een voorkeursbeslissing in de zin van de Omgevingswet. Het voorkeursalternatief is een bestuurlijke voorkeur en geen voorkeursbeslissing en heeft geen formele juridische status.

In de volgende fase, de planuitwerkingsfase, wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een projectplan / projectbesluit. De voorbereiding van dit projectbesluit loopt al geheel volgens de Omgevingswet. Als de inwerkingtreding van de Omgevingswet lang op zich laat wachten, dan stellen we een projectplan op grond van de huidige Waterwet vast. De (meer uitvoerige) voorbereiding gebeurt op grond van de Omgevingswet.

Tot slot - in de realisatiefase – worden de dijkversterkingsmaatregelen uitgevoerd, zodat de dijk weer voldoet aan de eisen.

Voor het project Monnickendam Zeedijk voorziet HHNK op dit moment de volgende planning:

2022 – 2023: verkenningsfase

2024 – 2025: planuitwerkingsfase

2026 – 2027: realisatiefase

De planning voor het project Monnickendam Stedelijk is op dit moment nog niet duidelijk en zal voor een groot deel afhangen van de nog nader te onderzoeken versterkingsopgave. Na afronding van het onderzoek zal de omgeving geïnformeerd worden over het verdere verloop van het project.

Participatie: uw mening en inbreng is belangrijk

De projecten raken mogelijk de belangen van veel partijen zoals burgers, (agrarische) bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het hoogheemraadschap vindt het belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën aan te dragen en mee te denken. In de bijlage bij deze verkenning hebben wij voor beide projecten een eerste concept voor het participatieplan toegevoegd. Deze participatieplannen worden geactualiseerd als de versterkingsopgave duidelijk is. Vanaf dat moment (naar verwachting eind 2022) kunt u ideeën aandragen voor de dijkversterking. Ook kunt u dan meedenken over het voorstel voor participatie, bijvoorbeeld over de wijze waarop u betrokken wilt worden.

Wilt u reageren

Wilt u nu al reageren op het voornemen en de participatieplannen, dan kunt u dat op drie manieren doen. U ontvangt een ontvangstbevestiging op uw reactie.

  • 1.

    Digitaal: door een mail te sturen naar info@hhnk.nl

  • 2.

    Telefonisch: op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur 072-5828282, dan kunt u vragen naar de omgevingsmanager mw. Gerrie Veldsink

  • 3.

    Post: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u per brief een ontvangstbevestiging toe.

Wat gebeurt er met uw reactie

Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt betrokken bij het verder uitwerken van het participatieproces. Overige reacties zal HHNK meenemen in de volgende stap van de verkenning. HHNK zal een reactie geven op uw naar voren gebrachte inbreng.

Wilt u meer weten

Meer informatie over Dijkversterking Monnickendam Zeedijk en Monnickendam Stedelijk en de bijbehorende documenten vindt u op www.hhnk.nl/dijkversterkingmonnickendamzeedijk-en-stedelijk. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan op telefoonnummer 072-5828282. U kunt vragen naar de omgevingsmanager mw. Gerrie Veldsink

 

Naar boven