Hoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit tot partiële leggerwijziging van legger wateren door watervergunningen: Zuideindseweg 112 te Delfgauw, Zouteveenseweg 2b Schipluiden, Laan van Poot 363 te Den Haag, kruising Heertjeslaan en Rotterdamseweg Delft, Oeverbos/Maassluissedijk te Vlaardingen, Maasdijk 170 Maasdijk, Overgauwseweg 16 Pijnacker, Vogelaarstraat Berkel en Rodenrijs, Zwartendijk en Grote Woerdlaan Naaldwijk

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2021-D-18

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de legger wateren partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale verbeelding van de leggerwijziging “Leggerwijzigingskaart voor terinzagelegging (kenmerk LEGGER2021-D-18)”.

 

De leggerwijzigingskaart zal alleen gedurende de periode van de terinzagelegging beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9ab6ec08e7af4d30b33c95ecc86c85a2 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/leggerwijzigingen-leggercorrecties/

De periode van de terinzagelegging vangt aan op 24 maart 2022 en eindigt op 6 mei 2022. Na deze periode zal Delfland een definitief besluit nemen.

 

De wijziging volgt op de voltooide uitvoering conform de eerder verleende watervergunningen:

1550021 (Watervergunning Zuideindseweg 112 te Delfgauw),

2017-002502 (Definitief besluit Zouteveenseweg 2b, gemeente Midden-Delfland (Schipluiden)),

2017-012215 (Watervergunning Laan van Poot 363 te Den Haag),

2017-019394 (Watervergunning – kruising Heertjeslaan en Rotterdamseweg Delft),

2018-006818 (Watervergunning Oeverbos/Maassluissedijk te Vlaardingen),

2019-012223 (Watervergunning Maasdijk 170 gemeente Westland (Maasdijk)),

2019-021383 (Watervergunning Overgauwseweg 16 gemeente Pijnacker-Nootdorp (Pijnacker)),

2019-025524 (Watervergunning Vogelaarstraat gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs)) en

2021-005585 (Watervergunning Zwartendijk en Grote Woerdlaan gemeente Westland (Naaldwijk))

Met deze verleende watervergunningen zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of reeds bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. De nieuwe situatie wordt in de leggers opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken wordt opgenomen:

 

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, en constructie alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

De leggerwijzigingskaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de leggers (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de leggers zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende bestanden maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging met kenmerk LEGGER2021-D-18:

- DMS#1534466 – Partiële leggerwijziging kenmerk LEGGER2021-D-18; en

- DMS#1532589 – Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2021-D-18.

 

Stukken inzien

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#1532589) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#1532589) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt u de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de Afdelingsmanager Beheer Programmering Assets, postbus 3061, 2601 DB te Delft, onder vermelding van 'Zienswijze'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

 

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze ?

Uw zienswijze wordt door het bestuur van Delfland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens wordt de definitieve leggerwijziging vastgesteld. Hierna ontvangt u een schriftelijke reactie op uw zienswijze van het bestuur.

 

Naar boven