XXXXX Akkerbouw B.V.,

Watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van een wasplaats in de sloot aan de noordzijde van het bedrijf.

Op grond van de Waterwet is een watervergunning verleend aan XXXXX Akkerbouw B.V. voor het lozen van afvalwater afkomstig van een wasplaats in de sloot aan de noordzijde van het bedrijf.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 14 januari 2022 tot en met 25 februari 2022. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien.

Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met onderstaande contactpersoon. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met team vergunningverlening van de afdeling Schoon Water (tel. 0598-693800).

Naar boven