Waterschap Zuiderzeeland - vergunning Waterwet/Blbi - het onttrekken en lozen van grondwater bij de aanleg van hemelwaterafvoer in de wijk Espelervaart te Emmeloord

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan Gemeente Noordoostpolder te Emmeloord is een vergunning verleend op grond van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 en het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het onttrekken en het lozen van grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van de aanleg van hemelwaterafvoer in de wijk Espelervaart te Emmeloord.

Aan de beschikking strekkende tot verlening van de gevraagde vergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 28 april 2022 ter inzage:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord iedere werkdag van 08.30-12.30 uur.

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

Naar boven