Hoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit leggerwijziging – Staalweg 1 te Delft, gemeente Delft

LEGGER2022-E-01

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de legger regionale waterkeringen te wijzigen op de locatie Staalweg 1 te Delft, gemeente Delft. Dit als gevolg van de op 9 maart 2022 verleende watervergunning (Z-22-064420) aan Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V, Flight Forum 146, 5657DD Eindhoven.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de afdelingsmanager Regulering & Planadvisering, postbus 3061, 2601DB Delft, onder vermelding van 'Zienswijze'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze, en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.

 

Naar boven