Projectplan Waterwet ‘Uitvoering watersysteemmaatregelen aanvoerroute Zutphen’

Op 1 maart 2022 is door het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project ‘Uitvoering watersysteemmaatregelen aanvoerroute Zutphen’ vast te stellen en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

De voorgestelde maatregelen zorgen voor een verbetering van het aanvoersysteem naar het stedelijk gebied. Door te baggeren wordt een bron van voedingsstoffen (kwaliteit) weggenomen en wordt de doorstroomcapaciteit vergroot (kwantiteit). Door vervanging van stuwen en aanleg van een nieuwe stuw in combinatie met het aanbrengen van debietmeetpunten wordt inzicht in de actuele waterverdeling mogelijk en worden de sturingsmogelijkheden vergroot. Dit biedt mogelijkheden om in droge perioden (tijdelijk) meer en gerichter (per wijk) water te kunnen verdelen en het watersysteem beter door te spoelen om uitzakkende waterpeilen en lange verblijftijden, met verslechterende waterkwaliteit tot gevolg, te voorkomen. Waar mogelijk verbeteren we de ecologische kwaliteit en biodiversiteit, zowel in de realisatiefase als in de beheer- en onderhoudsfase. Door het aanbrengen van o.a. een natuurvriendelijke oever ontstaat er meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde van de watergang (blauw) en de natuur (groen) groter.  

Het projectplan Waterwet ‘Uitvoering watersysteemmaatregelen aanvoerroute Zutphen’ en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de websites:

- http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

Aan wie richt u het bezwaarschrift?

Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Wat staat er in uw bezwaarschrift?

Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Intrekking eerder vastgesteld projectplan Waterwet

Het op 23 november 2021 door het college van dijkgraaf en heemraden vastgestelde projectplan Waterwet ‘Uitvoering watersysteemmaatregelen aanvoerroute Zutphen’ wordt met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit geacht te zijn ingetrokken. Het ingetrokken projectplan Waterwet ‘Uitvoering watersysteemmaatregelen aanvoerroute Zutphen’ betreft de publicatie in Waterschapsblad 2021, nummer 14596. Gebleken is dat niet de juiste voorbereidingsprocedure is gevolgd. Door het vaststellen van een nieuw projectplan Waterwet is dit hersteld.

Meer informatie Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Uitvoering watersysteemmaatregelen aanvoerroute Zutphen’ kunt u terecht bij de heer S. (Sander) Klarenbeek, bereikbaar via s.klarenbeek@wrij.nl. De contactpersoon kan uw vragen en het plan met u doornemen. 

 

Naar boven