Tweede wijziging Besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf

De dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta;

Gelet op artikel 95 van de Waterschapswet, artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht en het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta, waarin de mogelijkheid is opgenomen om ondermandaat en volmacht te verlenen;

Besluit vast te stellen:

Tweede wijziging Besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta 2020

 

 

Artikel I

 

Het besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta 2020 met het bijbehorende bevoegdhedenregister wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 1, onderdeel i komt te luiden:

 

i. functionaris: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet 2017 of degene die wordt ingehuurd of ingeleend voor het uitvoeren van werkzaamheden of het tijdelijk invullen van een functie of rol bij het waterschap.

 

B

 

Artikel 2, derde lid komt te luiden:

 

3. De volmacht voor ondertekening van overeenkomsten geldt niet voor:

 • a.

  overeenkomsten met andere overheidsorganisaties, waarbij die instanties ook door hun bestuurders worden vertegenwoordigd, met uitzondering van overeenkomsten voor aankoop, vervreemding en beperkte rechten van onroerende zaken;

 • b.

  overeenkomsten over aangelegenheden die bestuurlijk gevoelig liggen.

 

C

 

Na artikel 2, onder vernummering van artikel 3 tot en met 11 tot 4 tot en met 12, wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 3 Plaatsvervanging

Daar waar aan functionarissen beneden het niveau van secretaris-directeur bevoegdheden op basis van mandaat of volmacht zijn toegekend, gelden daarvoor in het geval van afwezigheid of verhindering de volgende vervangingsregels, dit voor de duur van de afwezigheid of verhindering:

 • a.

  een manager wordt vervangen door een andere manager;

 • b.

  een teammanager wordt vervangen door een teammanager van hetzelfde proces, bij afwezigheid van een teammanager van hetzelfde proces wordt de teammanager vervangen door de manager van het betreffende proces;

 • c.

  een opdrachtgever wordt vervangen door de manager Programmeren & Monitoren. Is de manager Programmeren & Monitoren aangewezen als opdrachtgever, dan wordt deze vervangen door de manager Bouwen.

 • d.

  een projectmanager wordt vervangen door een andere projectmanager binnen hetzelfde proces; onder projectmanager wordt in dit verband verstaan degene die in verband met een specifiek investerings-of exploitatieproject als zodanig is aangewezen of iemand in de functie van projectmanager;

 • e.

  plaatsvervanging kan eveneens plaatsvinden door de hiërarchisch hogere.

 • f.

  plaatsvervanging vindt ook plaats ten aanzien van de bevoegdheden op het gebied van exploitatie- en investeringsuitgaven.

 

D

 

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 5 a Bevoegdheden aan externen

Als bevoegdheden worden toegekend aan een functionaris die ingehuurd of ingeleend is voor het uitvoeren van werkzaamheden of het tijdelijk invullen van een functie of rol bij het waterschap, dienen deze bevoegdheden vastgelegd te worden in een overeenkomst met de functionaris. Ontbreekt deze overeenkomst, dan heeft deze functionaris geen bevoegdheden.

 

E

 

Het bevoegdhedenregister wordt als volgt gewijzigd:

 

1. De aanhef van afdeling 1. Vertegenwoordiging van het waterschap buiten rechte (volmacht) komt te luiden:

 

Onder de in deze paragraaf genoemde ondertekening van overeenkomsten, wordt het aangaan, opzeggen, verlengen en ontbinden van overeenkomsten verstaan.

De volmacht voor de ondertekening van overeenkomsten geldt niet voor (zie artikel 2, lid 3, van het besluit):

 • a.

  overeenkomsten met andere overheidsorganisaties, waarbij die instanties ook door hun bestuurders worden vertegenwoordigd, met uitzondering van overeenkomsten voor aankoop, vervreemding en beperkte rechten van onroerende zaken;

 • b.

  overeenkomsten over aangelegenheden die bestuurlijk gevoelig liggen.

 

2.

Onderdeel 3.2. komt te luiden:

 

3.2.

Toepassing bestuursdwang in spoedeisende situaties

De bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang in spoedeisende situaties (artikel 5:31 Awb)

Teammanager en (senior) handhaver van de teams Toezicht & Handhaving.

 

Voor de (senior) handhavers geldt een maximaal bedrag van € 25.000,- (excl. Btw) per geval van spoedeisende bestuursdwang

 

3.

Onderdeel 3.7. komt te luiden:

 

3.7.

Bestuursrechtelijke geldschulden (titel 4.4 Awb)

De bevoegdheden opgenomen in Titel 4.4. Awb in het kader van de invordering van verschuldigde bedragen (inclusief de bijkomende kosten) op grond van de toepassing van bestuursdwang of het verbeuren van een dwangsom

Het opleggen van een dwangbevel:

-Manager Vergunningen, Toezicht & Handhaving als het een andere overheid betreft.

-Teammanager Toezicht & Handhaving in overige situaties.

 

Herinnering, aanmaning en beschikking verschuldigde rente:

Juridisch medewerker Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Beschikking uitstel van betaling:

Teammanager Toezicht & Handhaving.

 

4. Na afdeling 3.11. wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 

3.11.1.

Voornemen

Het toezenden van een voornemen voorafgaand aan het nemen van een invorderingsbeschikking

Juridisch medewerker Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

 

5.

Afdeling 5 Vliegtuigbespuitingen, vervalt en wordt vervangen door:

 

Afdeling 5 Aanvragen vergunningen door derden

Verlenen substitutie volmacht voor aanvragen vergunningen eigen werken en installaties

Het verlenen van een substitutie volmacht aan niet functionarissen van het waterschap voor het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, het doen van meldingen, ten behoeve van eigen werken, installaties en eigendommen

Manager en teammanagers Bedienen, Opdrachtgever, projectmanager van een investeringsproject, voor zover dit het investeringsproject betreft.

Manager Facilitair & ICT en teammanager Facilitair, voor zover het facilitaire eigendommen betreft.

 

6. Na afdeling 5 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

 

Afdeling 6 Bezwaar tegen belastingaanslag

Onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Wie is bevoegd

Het maken van bezwaar tegen een belastingaanslag opgelegd aan het waterschap

Het maken van bewaar tegen een aanslag gemeentelijke-, provinciale- of rijksbelastingen opgelegd aan het waterschap

Teammanager team Juridische Zaken, Inkoop en Vastgoed als het een aanslag gemeentelijke- of provinciale belastingen is. Teammanager Financiën als het een aanslag rijksbelastingen is.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 maart 2022.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede wijziging Besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta 2020.

 

Breda, 9 maart 2022

De dijkgraaf,

drs. C.J.G.M. de Vet

Naar boven