Bekendmaking definitief projectplan Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

 

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft in zijn vergadering van 2 maart 2022 het definitieve projectplan Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode vastgesteld. Dit plan houdt onder meer het volgende in:

Het treffen van maatregelen om de bebouwde kom van Sint-Oedenrode te beschermen tegen overstromingen vanuit het oppervlaktewater en het klimaatrobuust inrichten van de omgeving rondom de Dommel, waarbij op plekken een winterbed wordt aangelegd tot 25 meter breed. Het definitieve projectplan bevat ook recreatieve maatregelen en voorzieningen voor de gemeente, alsook een ecologische verbindingszone langs de Dommel door de bebouwde kom.

Het projectplan heeft betrekking op de volgende maatregelen:

 

 • 1.

  Verhoging en aanpassing kanodrempel ’t Laar

 • 2.

  Hoogwaterbescherming Nijnselseweg

 • 3.

  Hoogwaterbescherming Sluisplein en omgeving

 • 4.

  Aanleg faunapassage Hambrug

 • 5.

  Verlegging kering en herinrichting perceel Borchmolendijk

 • 6.

  Hoogwaterbescherming kering Lindendijk, afwaarderen van de kering van regionale kering naar overige kering. Deze uitvoeren als overige kering.

 • 7.

  Hoogwaterbescherming kering Brockstraat- De Jongsingel

 • 8.

  Aanleg winterbed van Odaschool tot Ahrend

 • 9.

  Aanleg vispassage De Neul

 • 10.

  Aanpassing kanovoorzieningen De Neul

 • 11

  Aanbrengen overkapping toeschouwers kanoparcours

 • 12

  Hoogwaterbescherming kering de Neul

 • 13

  Hoogwatergeul Rijsingen

 • 14

  Nieuw gemaal Stille Dommel

 • 15

  Aanpassing duiker Stille Dommel

 • 16

  Aanpassing vissteigers

 • 17

  Groene berging (herinrichting helofytenfilter)

 • 18

  Herinrichting Sportpark de Neul (sportvelden en parkeerterrein)

 • 19

  Speelnatuur Odaschool

 • 20

  Aanpassing bruggen

 • 21

  Aanpassing/verbreding zuidelijk deel Cathalijnepad

 • 22

  Aanzet kanoverbinding Stille Dommel-Kienehoef

 • 23

  Baggeren Stille Dommel

 • 24

  Nieuwe vissteiger Stille Dommel

 • 25

  Inrichting Promenade

 • 26

  Aanpassing bosperceel Lindendijk

 • 27

  Verbetering HWA (Hemelwaterafvoer) Sluisplein en omgeving

 • 28

  Verwijderen ondieptes Dommel (traject A50 - Brockstraat)

 • 29

  Verbetering doorstroming meander ’t Laar

 • 30

  Verbetering (ecologisch) functioneren Dommelarm Eerschotsestraat

De terinzagelegging van het ontwerp-projectplan heeft geleid tot wijziging van het projectplan. De wijzigingen zijn uitgewerkt in de Nota van Zienswijzen en in het projectplan.

 

Inzage definitief projectplan met bijlagen

Het definitieve projectplan, de nota van zienswijzen, en de stukken die op dit plan betrekking hebben, liggen gedurende 6 weken ter inzage na de dag van deze kennisgeving.

Het definitieve projectplan en bijlagen zijn als bijlage op de linkerzijde van dit Waterschapsblad opgenomen.

 

Inwerkingtreding

Het projectplan treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Instellen van beroep

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De beroepstermijn is zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Beroepschriften moeten worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet voorzien zijn van:

-naam en adres van de indiener; -de dagtekening; -omschrijving van het besluit waartegen beroep is ingesteld en zo mogelijk een afschrift van het besluit; -de gronden van het beroep.

Voorts dient het beroepschrift door de indiener te zijn ondertekend.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via de site van Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Voorlopige voorziening Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Marcel van den Broek, telefoonnummer (0411) 618 429

Naar boven