Bekendmaking Nadere regels subsidie klimaatbuffers Waterschap De Dommel 2022

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Waterschap De Dommel 2018;

besluit:

Vast te stellen de Nadere regels subsidie klimaatbuffers Waterschap De Dommel 2022.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

 • a.

  Dagelijks Bestuur: Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel

 • b.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Waterschap De Dommel 2018.

 • c.

  Subsidie: Subsidie als bedoeld in artikel 4:21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • d.

  Subsidieplafond: Het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op basis van deze nadere regels.

 • e.

  Klimaatbuffer: een voorziening die bijdraagt aan het afvlakken van piekbelastingen van schoon regenwater naar oppervlaktewater en/of het aanvullen van de grondwatervoorraad.

 • f.

  Gemengd rioolstelsel: rioolstelsel om zowel verontreinigd afvalwater als afstromend regenwater in één leidingstelsel te transporteren.

 • g.

  Activiteit: het aanleggen van één of meerdere klimaatbuffers

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze nadere regels kan worden aangevraagd door:

  • a.

   Rechtspersonen, niet zijnde gemeenten of rechtspersonen die namens of in opdracht van een gemeente werken voorbereiden of uitvoeren;

  • b.

   natuurlijke personen;

  • c.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen;

  • d.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen.

 • 2.

  Indien een samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

   wordt de subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband, die als aanspreekpunt fungeert voor toekomstige correspondentie en

  • b.

   geschiedt de activiteit met instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 3. Subsidievorm

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur verstrekt op grond van deze nadere regels subsidies voor de in artikel 4 hieronder opgenomen activiteiten.

 • 2.

  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die samenhangen met de realisatie van klimaatbuffers in de vorm van1:

 • a.

  het afkoppelen van verhard oppervlak van een gemengd rioolstelsel;

 • b.

  het verwijderen van verhard oppervlak voor zover deze afvoert naar riolering of oppervlaktewater;

 • c.

  het aanbrengen van half-verharding in de plaats van verhard oppervlak voor zover deze afvoert naar riolering of oppervlaktewater;

 • d.

  het aanleggen van een regenwaterberging, al dan niet in combinatie met infiltratie.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Subsidie wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de ASV, geweigerd indien:

 • a.

  de subsidieaanvrager voor de activiteit reeds een subsidie van het Waterschap De Dommel heeft ontvangen.

 • b.

  de activiteit reeds in uitvoering is vóór aanvraag van de subsidie.

 • c.

  de activiteit voortvloeit uit een bestaande wettelijke verplichting.

Artikel 6. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteit wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap De Dommel.

 • b.

  de activiteit moet worden aangevangen binnen 6 maanden na de datum van beschikking tot subsidietoekenning.

 • c.

  de klimaatbuffer dient gereed te zijn binnen 3 jaar na de datum van beschikking tot subsidietoekenning

 • d.

  betreft de klimaatbuffer een waterberging, dan dient deze een inhoud te hebben van tenminste 20 m3 gelegen boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand.

 • e.

  bij infiltratie heeft de voorziening een infiltratiecapaciteit van tenminste 0,5 m/dag.

 • f.

  de klimaatbuffer als bedoeld in artikel 4 onder a, b, c, heeft een omvang van tenminste 1.000 m2.

 • g.

  de klimaatbuffer als bedoeld in artikel 4 onder a, b, c, heeft plaats binnen de bebouwde kom.

 • h.

  de klimaatbuffer als bedoeld in artikel 4 onder a gaat gepaard met de aanleg van tenminste 15 mm berging.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, bedoeld in artikel 4, komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   alle investeringskosten die rechtstreeks verband houden met de realisatie van de klimaatbuffer, niet zijnde plankosten.

  • b.

   investeringskosten, als bedoeld onder a, in de vorm van personeelskosten voor coördinerende taken van de aanvrager en van deelnemers van een samenwerkingsverband.

  • c.

   investeringskosten, als bedoeld onder a, in de vorm van kosten derden, voor consultancy en gelijkwaardige diensten, die uitsluitend voor de activiteit worden gebruikt, tot een maximum van € 75 per uur inclusief alle kosten.

  • d.

   investeringskosten, als bedoeld onder a, in de vorm van de inzet van materieel van derden ten behoeve van de activiteit, tot een marktconform bedrag.

  • e.

   investeringskosten, als bedoeld onder a, in de vorm van inzet van materieel van de aanvrager ten behoeve van de activiteit, tot een maximum van € 75 per uur inclusief alle kosten.

 • 2.

  Voor de berekening van interne uurtarieven, als bedoeld in het eerste lid, onder b, past de subsidieaanvrager een tarief van maximaal € 50, inclusief alle kosten, toe.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  personeelskosten van publiekrechtelijke rechtspersonen.

 • b.

  personeelskosten, met uitzondering van coördinatiekosten als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b.

 • c.

  kosten van regulier beheer en onderhoud.

 • d.

  kosten om te voldoen aan gangbare minimumkwaliteitseisen of wettelijke verplichtingen.

 • e.

  kosten gemaakt voorafgaand aan indiening van de aanvraag

Artikel 9. Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend uiterlijk vóór de start van de uitvoering van de activiteit.

Artikel 10. Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld voor de activiteiten als genoemd in artikel 4, bedraagt maximaal vijftig procent (50%) van de subsidiabele kosten, met een maximum van:

  • a.

   € 4 per m2 verharding voor afkoppelen;

  • b.

   € 2 per m2 voor het verwijderen van verhard oppervlak of het aanbrengen van half-verharding;

  • c.

   € 75 per m3 voor het aanleggen van een waterberging;

  • d.

   € 100 per m3 voor het aanleggen van een waterberging in combinatie met infiltratie.

een en ander onverlet een maximum van 50% van de in aanmerking komende kosten.

 • 2.

  Per te honoreren subsidieaanvraag wordt maximaal € 100.000 verstrekt.

Artikel 11. Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger heeft de verplichting om de klimaatbuffer die is gerealiseerd, gedurende tenminste 10 jaar in stand te houden.

 • 2.

  Het waterschap heeft de mogelijkheid om in de beschikking tot subsidietoekenning nadere verplichtingen voor de subsidieontvanger op te nemen.

Artikel 12. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor het tijdvak vanaf de datum van inwerkingtreding van deze nadere regels tot en met 31 december 2022, voor activiteiten vallend onder de reikwijdte van deze nadere regels, bedraagt het subsidieplafond € 500.000.

 • 2.

  Voor het tijdvak vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, voor activiteiten vallend onder de reikwijdte van deze nadere regels, bedraagt het subsidieplafond € 500.000.

 • 3.

  Voor de kalenderjaren na 2023 bedraagt het subsidieplafond € 0 per kalenderjaar.

Artikel 13. Intrekking nadere regels

De Nadere regels subsidie klimaatbuffers Waterschap De Dommel 2021 wordt ingetrokken.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 15. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels subsidie klimaatbuffers Waterschap De Dommel 2022’

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel op 2 maart 2022

 

 

E. de Ridder

Watergraaf

 

H. Kielenstijn

Secretaris

Naar boven