Ontwerp-projectplan Waterwet ‘Herinrichting landgoed ‘t Medler’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project

‘Herinrichting Landgoed ‘t Medler’ en het project uit te voeren in overeenstemming met dit plan.

Waterschap Rijn en IJssel werkt samen met onder meer de landgoedeigenaar, pachters, gemeente Bronckhorst en Provincie Gelderland om verdroging te bestrijden. De maatregelen zijn er op gericht om het grondwater in het voorjaar langer vast te houden. De uit te voeren watermaatregelen betreffen onder meer:

 • .

  aanleggen van ondiepe watergang (‘slenk’) in de natuurlijke laagte;

 • .

  herstellen van historische opgeleide beek;

 • .

  dempen van detailwatergangen;

 • .

  verleggen van leggerwatergang(en);

 • .

  verondiepen van de Baakse Beek.

Het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Herinrichting Landgoed ‘t Medler’ en

de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in

dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum heeft eenieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp-projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen tot 16 april 2022 worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen tot 16 april 2022 kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend op het genoemde ontwerpprojectplan.

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Pascal Thijsen via p.thijssen@wrij.nl of 06 – 1094 2155.

 

Naar boven