Bekendmaking revisiepeilbesluit Friese boezem Wetterskip Fryslân

 

 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân bij besluit van 23 november 2021 heeft vastgesteld het

 

revisiepeilbesluit Friese boezem

 

Het peilbesluit omvat alle boezemwater in Fryslân en in een klein deel van Groningen.

 

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken vanaf de datum van deze bekendmaking gedurende zes weken inzien door de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlage(n) te raadplegen. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’.

Wanneer u de stukken analoog wilt inzien op het kantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met mevr. Van der Kloet via telefoonnummer 058 – 292 22 22.

 

Belanghebbenden die bij de voorbereiding van dit peilbesluit tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijze niet toe in staat waren geweest, kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de eerste dag, volgend op de datum van bekendmaking, tegen het voornoemde besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Nadere info bij mevr. Van der Kloet via telefoonnummer: 058 – 2922222.

 

Naar boven