Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding Blbi - grondwater aanleg kraanopstelplaatsen en duikers windparken Ansjovisstroom en Hanze - Hanzeweg/Ansjovistocht te Dronten/Biddinghuizen

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV te Almere zijn tijdelijke maatwerkbeschikkingen afgegeven op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 en op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het onttrekken van grondwater en de lozing van dit grondwater in opper­vlaktewater ten behoeve van de aanleg van 14 kraanopstelplaatsen en 15 duikers als onderdeel van de windparken Ansjovisstroom (AVT) en Hanze (HVN) ter hoogte van de Hanzeweg en langs de Ansjovistocht te Dronten/Biddinghuizen.

Aan de maatwerkbeschikkingen zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Genoemde beschikking en bijbehorende stukken liggen tot 14 april 2022 ter inzage:

op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur via het Digibord in de hal;

via de internetsite www.overheid.nl;

in de Bibliotheek Dronten, De Rede 80-82 te Dronten op:

maandag: van 09.00-17.00 uur;

dinsdag: van 09.00-17.00 uur;

woensdag: van 09.00-17.00 uur en van 19.00-20.30 uur;

donderdag: van 09.00-17.00 uur;

vrijdag: van 09.00-17.00 uur en van 19.00-20.30 uur;

zaterdag: van 10.00-17.00 uur

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

Naar boven