Hoogheemraadschap van Delfland – Besluit tot partiële leggerwijziging van legger wateren door de projectplannen 100202-454 (Vervangen en automatiseren stuw Kralingerpad De Lier in de gemeente Westland), 100087-03-430925 (Vervangen afsluiter, stuw en duikeraflaat bergboezem Schieveen in de gemeente Rotterdam) en 701914 (Ophoging kade en aanleg natuurvriendelijke oever Park Rembrandtlaan in de gemeente Leidschendam-Voorburg)

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2020-B-02

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben op 25 februari 2022 het besluit genomen om de legger wateren partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale verbeelding van de leggerwijziging ‘leggerwijzigingskaart voor beroepstermijn (kenmerk LEGGER2020-B-02)’.

 

De leggerwijzigingskaart zal alleen gedurende de periode van de beroepstermijn beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e75d2277fd5f412a93e760e2b0022dc8 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/

 

Het ontwerpbesluit tot partiële wijziging van de leggers met kenmerk LEGGER2020-B-02 heeft ter inzage gelegen van 20 december 2021 tot en met 1 februari 2022. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbesluit is ongewijzigd vastgesteld.

 

De leggerwijziging volgt op de voltooide uitvoering conform de eerder vastgestelde projectplannen 100202-454 (Vervangen en automatiseren stuw Kralingerpad De Lier in de gemeente Westland), 100087-03-430925 (Vervangen afsluiter, stuw en duikeraflaat bergboezem Schieveen in de gemeente Rotterdam) en 701914 (Ophoging kade en aanleg natuurvriendelijke oever Park Rembrandtlaan in de gemeente Leidschendam-Voorburg).

 

Met deze projectplannen zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of reeds bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. Deze nieuwe situatie is met deze leggerwijziging in de leggers opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken is opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, en constructie alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

De leggerwijzigingskaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de leggers (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de leggers zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging met kenmerk LEGGER2020-B-02):

- DMS#1562694 – Partiële leggerwijziging definitief besluit LEGGER2020-B-02; en

- DMS#1450607 - Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2020-B-02.

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding van dit besluit is de legger gewijzigd krachtens deze partiële leggerwijziging.

 

Stukken inzien

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#1450607) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#1450607) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Beroep en hoger beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit. Beroep en hoger beroep instellen is alleen mogelijk in de navolgende gevallen:

- het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en verplichtingen van waterstaatswerken (Waterschapswet);

- de ligging van een bergingsgebied en beschermingszone (Waterwet).

 

Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf de dag na deze bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

Een beroepschrift dient conform artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal het beroep- en verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een digitale handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Contact

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

 

Naar boven