Terinzagelegging ontwerpen waterschapsverordening, onderhoudsverordening wateren en waterkeringen, ontwerp legger wateren, ontwerp legger waterkeringen en het projectplan leggers

Wanneer de Omgevingswet ingaat willen we als waterschap werken met instrumenten die voldoen aan de eisen van de nieuwe wet. Dit betekent dat de regels over de fysieke leefomgeving moeten worden samengebracht. Op dit moment staan deze regels voor activiteiten in ons gebied in de keur en de bijbehorende algemene regels. Als de Omgevingswet er is komen al deze regels en voorschriften van het waterschap in de nieuwe digitale waterschapsverordening en onderhoudsverordening te staan.

 

Daarnaast hebben we met het oog op de komst van de Omgevingswet onze kaarten met wateren en waterkeringen weer helemaal up-to-date gemaakt. Wij noemen deze kaarten de leggers wateren en waterkeringen. Op deze leggers staan de wateren en waterkeringen die we in beheer hebben, en waar regels gelden.

 

De vijf ontwerpbesluiten

 

Het aanpassen van de regels en kaarten voor de Omgevingswet leidt tot vijf verschillende ontwerpbesluiten. Het College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft in de vergadering van 15 februari 2022 besloten om deze, nauw met elkaar samenhangende ontwerpbesluiten, ter inzage te leggen van 22 februari tot en met 4 april 2022.

 

Hieronder vindt u meer informatie over de vijf ontwerpbesluiten en hoe u uw reactie kunt geven.

 

 • 1. Ontwerp waterschapsverordening

   

In de waterschapsverordening staan alle regels die bepalen, welke activiteiten, waar in ons gebied mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden. De juridische teksten in de waterschapsverordening zijn via werkingsgebieden aan elkaar gekoppeld en worden, wanneer de Omgevingswet ingaat, zichtbaar in het nieuwe landelijke loket: het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De omzetting van de regels heeft beleidsneutraal plaatsgevonden. Dit houdt in dat er inhoudelijk nauwelijks iets aan de regels is veranderd. Strijdigheden in de regels zijn verwijderd en waar mogelijk zijn de regels vereenvoudigd. De rechten en plichten van burgers en bedrijven blijven vrijwel gelijk.

 

De opzet en systematiek van de verordening is wel gewijzigd om te voldoen aan de technische eisen van het DSO, zodat de waterschapsverordening in dit online loket kan worden geraadpleegd als de Omgevingswet ingaat.

 

 • 2. Ontwerp onderhoudsverordening wateren en waterkeringen

   

Onder de Omgevingswet mogen onderhoudsbepalingen niet worden opgenomen in de waterschapsverordening. Deze regels staan nu nog wel in de keur. Om te voorkomen dat deze regels komen te vervallen, krijgen ze een plek in een aparte ‘Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen Waterschap Rivierenland’. Ook deze regels zijn inhoudelijk niet gewijzigd. De onderhoudsverordening gaat gelden als de Omgevingswet van kracht wordt.

 

 • 3. Ontwerp Projectplan leggers

   

Met de komst van de Omgevingswet maken we de stap naar het gebruik van de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) als basis van onze kaarten. Het gebruik van de BGT sluit aan bij het DSO en bij de kaarten van andere overheden. Dit leidt tot veel kleine aanpassingen in de leggers. Daarnaast zijn enkele waterkeringen opgenomen in de legger.

 

Omdat het volgens de wet niet mogelijk is om wateren en/of waterkeringen zonder besluit in de legger op te nemen, vindt u deze wijzigingen toegelicht in het projectplan. Dit maakt het mogelijk om hier zienswijzen op in te dienen.

 

 • 4. Ontwerp legger wateren

   

De legger wateren is een kaart waarin u kunt zien waaraan waterstaatswerken zoals bijvoorbeeld weteringen, grote sloten en kleine sloten naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Ook ziet u in deze legger wat de beschermingszones zijn. Een beschermingszone is een strook naast de sloot of beek, die we gebruiken om de sloot te maaien voor het inspecteren van de stabiliteit van de oevers. Dit samen noemen de normatieve toestand. Daarnaast wordt in de legger beschreven wie welk waterstaatswerk moet onderhouden: de onderhoudslegger. De legger wateren is een combinatie van de normatieve legger en de onderhoudslegger.

 

 • 5. Ontwerp legger waterkeringen

   

De legger waterkeringen (dijken) is een kaart waarop u kunt zien waaraan waterkeringen naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Ook wel de normatieve toestand genoemd. Daarnaast wordt hierin beschreven wie welke waterkeringen en ondersteunende kunstwerken zoals wandconstructies en coupures (doorgang in dijken) moet onderhouden: de onderhoudslegger. De legger waterkeringen is een combinatie van de normatieve legger en de onderhoudslegger.

 

Inzien en reageren op ontwerpbesluiten

 

Voordat het Algemeen Bestuur overgaat tot definitieve vaststelling zijn de ontwerpbesluiten met bijlagen van dinsdag 22 februari tot en met maandag 4 april 2022 (de inzagetermijn) in te zien via de linkerkolom bij deze bekendmaking. Ook kunt u kijken op www.waterschaprivierenland.nl/omgevingswet. Wilt u liever de stukken fysiek raadplegen, neem dan contact op via het e-mailadres: omgevingswet@wsrl.nl of bel (0344) 649090 om de mogelijkheden te bespreken.

 

Hoe kunt u reageren?

 

Tijdens de inzagetermijn kunt u van 22 februari t/m 4 april 2022 op vier manieren een vraag stellen of een zienswijze indienen. Dit kan als u een bedrijf heeft binnen het gebied van Waterschap Rivierenland of een bewoner of belanghebbenden bent van het gebied:

 • -
 • -

  Per mail naar omgevingswet@wsrl.nl. Enig ander e-mailadres van het waterschap kunt u niet gebruiken voor het indienen van een zienswijze;

 • -

  Schriftelijk per post via

  College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

  Postbus 599

  4000 AN Tiel

 • -

  Mondeling via (0344) 649090. U kunt dan telefonisch een afspraak maken en wordt dan teruggebeld.

Geef bij een zienswijze altijd aan:

 • 1.

  Naam, adres, woonplaats en uw e-mailadres;

 • 2.

  Als u de zienswijze namens iemand anders indient, dan hebben wij ook de contactgegevens nodig van deze persoon/personen;

 • 3.

  Of uw zienswijze is gekoppeld aan een specifieke locatie (adres, postcode, plaats)

 • 4.

  Indien mogelijk waar uw zienswijze betrekking op heeft (waterschapsverordening, onderhoudsverordening wateren en waterkeringen, projectplan leggers, ontwerp legger wateren en/of ontwerp legger waterkeringen);

 • 5.

  Uw zienswijze.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt op de hoogte gesteld van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt.

 

Meer informatie

 

Wilt u meer weten over de verschillende ontwerpbesluiten? Kijk dan op: www.waterschaprivierenland.nl/omgevingswet.

Naar boven