Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding Blbi - grondwateronttrekking- en lozing bij de aansluiting op het bestaande rioolstelsel aan de Foksdiep 9 te Urk

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan Knipscheer Infrastructuur BV te Almere zijn tijdelijke maatwerkbeschikkingen afgegeven op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 en op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het onttrekken van grondwater en de lozing van dit grondwater in oppervlakte­water ten behoeve de aansluiting op het bestaande rioolstelsel aan de Foksdiep 9 te Urk.

Aan de maatwerkbeschikkingen zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Genoemde maatwerkbeschikkingen zijn tot 31 maart 2022 in te zien:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in het gemeentehuis van de gemeente Urk, Singel 9 te Urk op:

maandag: van 09.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur;

dinsdag: van 09.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur;

woensdag: van 09.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur;

donderdag: van 09.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur;

vrijdag: van 09.00-12.30 uur.

Bezwaren

Tegen de beschikkingen kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

Naar boven