Hoogheemraadschap van Delfland – Leggerwijziging - Plaspoelkade, Van Ravensteijnkade, gemeente Leidschendam-Voorburg

LEGGER2020-B-03 Plaspoelkade en Van Ravensteijnkade

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben het besluit genomen de legger Regionale Waterkeringen te wijzigen op de locatie Plaspoelkade en Van Ravensteijnkade in gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit als gevolg van de aanleg van de waterkering die door de gemeente Leidschendam-Voorburg in de straatwerkzaamheden langs de Plaspoelkade en Van Ravesteijnkade is meegenomen.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 1 april 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze tegen het ontwerpbesluit tot de partiële leggerwijziging bij Plaspoelkade binnengekomen. Het ontwerpbesluit is hierdoor inhoudelijk niet gewijzigd. Tijdens de inzagetermijn is een te ruime afronding van de zonering ter hoogte van de Oude Trambaan geconstateerd. Deze aanpassing is in dit besluit meegenomen. Het ontwerpbesluit is hierdoor gewijzigd vastgesteld.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit.Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf 10 januari 2022. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

Een beroepschrift dient conform artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal het beroep- en verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl

 

Naar boven