Ontwerpprojectplan Nieuwe Wetering Bovenloop

 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat het projectplan Nieuwe Wetering Bovenloop in ontwerp is vastgesteld op 25 januari 2022, op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet.

 

Aanleiding

De aanleiding van dit inrichtingsproject is dat het waterschap integraal verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater. Het waterschap heeft de missie om een gezond en schoon watersysteem te realiseren, passend bij de gebruiksfunctie van het water. Deze verantwoordelijkheid en missie staan opgenomen in het Waterbeheerplan 2022-2027.

 

Hierin staan ook de waterlichamen van Waterschap Drents Overijsselse Delta opgenomen die moeten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW bevat normen voor de waterkwaliteit die door de Europese Unie zijn opgesteld. De Nieuwe Wetering Bovenloop voldoet nog niet aan deze eisen en daarom moeten er maatregelen worden genomen.

 

Locatie

De Nieuwe Wetering Bovenloop loopt van de Langerhorstweg in Broekland door buurtschap Elshof tot de onderbreking door de Raalterwetering. De Nieuwe Wetering Bovenloop heeft een totale lengte van 6,2 km en loopt door de gemeentes Olst-Wijhe en Raalte.

 

Plan

Dit projectplan beschrijft de werkzaamheden voor de Nieuwe Wetering Bovenloop. De opgaven bestaan uit het realiseren van 1,5 kilometer aan moeraszone, 1,6 kilometer aan natuurvriendelijke en 1,4 kilometer oever met extensief onderhoud en flauwe oever wordt gecreëerd.

 

Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met smalspoor voor de oostelijke (natuurvriendelijke) oever aangepast naar onderhoud, éénmaal in de 3-5 jaar, met breedspoor. De oever aan de wegzijde wordt met smalspoor onderhouden, en de watergang (blauwe bakje) met de maaiboot.

 

Tot slot wordt binnen de herinrichting van de Nieuwe Wetering Bovenloop, in het kader van Waterschapszorgeen watergang meegenomen. Dit betreft de Watergang tussen de Elshagenweg /Langerhorstweg tot de Neulemansweg (een deel over de gemeentegrens Olst-Wijhe – Raalte). Voor dit deel van de watergang wordt de status gewijzigd van B naar A.

 

Procedure

Het ontwerpprojectplan ligt vanaf 11 februari 2022 gedurende een periode van zes weken ter inzage en kan digitaal worden ingezien via de link op de website van het project: https://www.wdodelta.nl/nieuwewetering en via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking.

 

Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een (bel)afspraak maken. Wij verzoeken u deze afspraak uiterlijk 11 maart 2022 te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Paul Penning, telefoon 06-2703194. Voor eventuele andere informatie kunt u eveneens contact opnemen met Paul Penning.

 

Zwolle, 11 februari 2022

Naar boven