Peilbesluit Fledderbosch vastgesteld

 

Op 15 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit Fledderbosch – Ons Belang vastgesteld. De Polder Fledderbosch – Ons Belang ligt in het gebied waar bodemdaling door aardgaswinning optreedt en dat heeft invloed op het watersysteem. Daarom is er een nieuw peilbesluit opgesteld.

 

In het peilbesluit legt het waterschap vast welke waterpeilen in de verschillende peilgebieden worden gevoerd. In de toelichting bij dit besluit zijn het watersysteem, de toetsing, de inbreng vanuit het gebied, de gemaakte keuzes en de onderbouwing van de peilen beschreven. Ook vindt u in de toelichting de maatregelen in het watersysteem die deel uitmaken van het besluit. De uitvoering van de maatregelen wordt vanaf 2022 voorbereid.

 

Inzage 

Het peilbesluit (inclusief het peilenplan) en de toelichting zijn met ingang van woensdag 9 februari 2022 in te zien. U kunt de stukken inzien aan de linkerkant van deze pagina onder ‘Externe bijlagen’.

 

Beroep 

Belanghebbenden die door het besluit in hun belang worden getroffen kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit hebt ingediend of als u redelijkerwijze niet kan worden verweten dat u geen zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 

Een ingediend beroep schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt op de genoemde website de precieze voorwaarden vinden.

 

Informatie 

Graag verwijzen wij u voor meer informatie naar onze website https://www.noorderzijlvest.nl/peilbesluiten/. Voor een toelichting op de stukken kunt u contact opnemen met de heer H. (Has) Willet, Projectleider Planvorming Watersystemen en Waterveiligheid, via telefoonnummer (050) 304 8911.

 

Naar boven