Openbare bekendmaking Waterschapsverkiezingen 2023- wijziging geregistreerde aanduiding

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend:

Dat het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel tijdens de vergadering op 8 december 2022, op basis van artikel G 2a Kieswet, heeft besloten op verzoek van de Algemene Waterschapspartij om de aanduiding ‘AWP niet politiek wel deskundig’ te wijzigen in:

 

‘AWP voor water, klimaat en natuur’

 

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel G 5 Kieswet uiterlijk de zesde dag na de openbare kennisgeving van het besluit een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.wrij.nl/deelname-waterschapsverkiezingen

Drs. H.Th.M. Pieper

Voorzitter van het centraal stembureau Waterschap Rijn en IJssel

Naar boven