Verkeersbesluit proef bedieningstijden op afroep sluis/brug Doesburg, brug Hoog-keppel en brug Laag-Keppel in en over de Oude IJssel

 

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

Overwegende dat:

* het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel het Verkeersbesluit Oude IJssel, bekendgemaakt 10 maart 2018, heeft genomen met daarin regels omtrent het varen op de Oude IJssel.

* in dit besluit, artikel 7, lid 2, staat dat het college van dijkgraaf en heemraden de bedieningstijden van de sluizen en bruggen in en over de Oude IJssel vaststelt.

* de bediening van de beweegbare objecten over de Oude IJssel plaatsvindt vanuit twee bedienposten, namelijk Doesburg en Doetinchem.

* het college van dijkgraaf en heemraden voor de bruggen in Doetinchem het Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel te Doetinchem heeft genomen op 6 december 2021.

* het college van dijkgraaf en heemraden voor de andere te bedienen objecten van de vaarweg Oude IJssel zijnde de brug en sluis Doesburg, brug Hoog-Keppel, brug Laag-Keppel, Sluis De Pol, Brug Terborg het Verkeersbesluit bedieningstijden sluizen en bruggen van het waterschap in en over de Oude IJssel heeft genomen op 10 mei 2022.

* de beroepsvaart en bedrijven langs de Oude IJssel hebben aangegeven dat na de afgelopen zomerperiode met langdurig lage waterstanden in de grote rivieren er een achterstand in voorraden is opgelopen bij de bedrijven.

* de beroepsvaart en bedrijven de achterstand willen inlopen door met een hogere intensiteit de Oude IJssel te benutten in de periode januari 2023 tot en met maart 2023.

* uitbreiding van de bedieningstijden, door aanvullend een bediening ‘op afroep’ eerder in de ochtend en later op de avond, extra ruimte biedt om te voorzien in de ontstane behoefte. Bij een bediening op afroep neemt de schipper tijdig contact op en bestelt een bediening voor een bepaald tijdstip en locatie.

* bij de bedienpost Doetinchem dit mechanisme van bediening ‘op afroep’ al bestaat en beschreven is in het besluit voor de bedieningstijden in Doetinchem.

* we de bediening ‘op afroep’ ook willen inzetten bij de bedienpost Doesburg.

* we dit mogelijk willen maken voor een proefperiode, zodat daarna de ervaringen geëvalueerd kunnen worden en bekeken kan worden of en hoe dit mechanisme structureel in de tabel met vaste bedieningstijden kan worden ingepast.

* de bediening ‘op afroep’ tijdelijk moet gelden en aanvullend is op de vaste bedieningstijden zoals vastgesteld in het Verkeersbesluit bedieningstijden sluizen en bruggen van het waterschap in en over de Oude IJssel d.d. 10 mei 2022 door college van dijkgraaf en heemraden.

* in geval van calamiteiten en/of storingen kan worden afgeweken van de bedienings- en schuttijden.

* dit leidt tot het Verkeersbesluit proef bedieningstijden op afroep sluis/brug Doesburg, brug Hoog-keppel en brug Laag-Keppel in en over de Oude IJssel.

* in aanmerking wordt genomen artikel 3 Svw;

o Het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;

o Het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

BESLUIT

Ingevolge artikel 8 van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 13 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en artikel 7 van het Verkeersbesluit Oude IJssel het volgende bekend te maken;

Het Verkeersbesluit proef bedieningstijden op afroep sluis/brug Doesburg, brug Hoog-Keppel en brug Laag-Keppel in en over de Oude IJssel wordt als volgt vastgesteld.

 

Artikel 1 Bedieningstijden op afroep

Voor sluis/brug Doesburg, brug Hoog-Keppel en brug Laag-Keppel geldt bediening op afroep in de periode januari 2023 tot en met maart 2023

1. Op doordeweekse dagen vanaf 6:00 ’s ochtends tot aan het begin van de vaste bedieningstijden en na afloop van de vaste bedieningstijden tot 21.00 uur.

2. De bediening is na voorafgaand verzoek. Dit verzoek dient minimaal 12 uur vóór het gewenste tijdstip van brugbediening te worden gedaan. Op de zaterdag en zondag is er geen bediening op afroep.

3. De bediening op afroep is uitsluitend voor bedrijfsmatig vervoer in de zin van artikel 1, lid 1, sub 2 en sub 3 van de Binnenvaartwet.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: “Verkeersbesluit proef bedieningstijden op afroep sluis/brug Doesburg, brug Hoog-Keppel en brug Laag-Keppel in en over de Oude IJssel”.

3. Dit besluit loopt af op 31 maart 2023.

 

Doetinchem, 20 december 2022,

het college van dijkgraaf en heemraden,

drs. C. Roos

secretaris-directeur

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

 

 

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);

d. de motivering van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

II. Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijv. onder vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);

d. de motivering van het verzoek;

e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrecht van rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

 

 

Naar boven