Hoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland op de locaties Broekpolderlaan 35, Haagkamp 5, Bredenel 5 en Nieuweweg, N213 Oost-Wegvlak 4 te Honselersdijk, Groeneweg 52 te Schiedam, Oude Bovendijk te Rotterdam, Nieuwe Vaart en Steenenburchweg 30 te ’s-Gravenzande, Woudseweg 178 te Schipluiden, Madepolderweg 53A en Graafschap Hollandlaan te Den Haag, Harnaschwatering en Woudselaan 55 te Den Hoorn

Leggeractualisatie: LEGGER2022-D-19

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de leggerkaart behorende bij de Legger Delfland partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale verbeelding van de leggerwijziging “Leggerwijzigingskaart terinzagelegging (leggeractualisatieLEGGER2022-D-19)”.De leggerkaart moet samen met de leggertekst (het tekstuele deel van de legger) gelezen worden.

 

Deze kaart zal alleen gedurende de periode van de terinzagelegging beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d569a79182164668bba7c09c25160bb7 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/leggerwijzigingen-leggercorrecties/

 

De periode van de terinzagelegging vangt aan op 29 december 2022 en eindigt op 10 februari 2023. Na inwerkingtreding van het definitieve besluit is de leggerkaart gewijzigd volgens deze partiële wijziging.

 

De wijziging volgt op de voltooide uitvoering volgens de eerder verleende watervergunningen en bijbehorende wijzigingsbesluiten:

 • Z-22-079593 (Definitief besluit Broekpolderlaan 35 Honselersdijk),

 • 2016-004204 (Definitief besluit Groeneweg 52 te Schiedam),

 • Z-22-082616 (Watervergunning – Groeneweg Schiedam),

 • 2021-012635 (Watervergunning (wijzigingsbesluit) Oude Bovendijk te Rotterdam),

 • 2018-015789 (Watervergunning ter hoogte van de Nieuwe Vaart Gemeente Westland (’s-Gravenzande)),

 • Z-21-041389 (Watervergunning Woudseweg 178 Gemeente Midden-Delfland (Schipluiden)),

 • Z-22-060904 (Watervergunning Madepolderweg 53A te Den Haag),

 • Z-22-083527 (Watervergunning Steenenburchweg 30 Gemeente Westland (’s-Gravenzande)),

 • Z-21-036152 (Watervergunning Graafschap Hollandlaan te Den Haag),

 • 2017-012389 (Watervergunning gebied tussen de Rijksweg A4 en de Harnaschwatering, Gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn)),

 • 2020-017782 (Watervergunning – nabij Woudselaan, Huisnummer 55, Gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn)),

 • 2018-010071 en 2020-003833 (Watervergunning en bijbehorend wijzigingsbesluit Woud-Harnasch Gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn)),

 • 2017-008260 (Definitief besluit op de locatie Haagkamp Gemeente Westland (Honselersdijk)),

 • 2019-003845 (Watervergunning Bredenel 5 Gemeente Westland (Honselersdijk)) en

 • 2021-007224 (Watervergunning – ter hoogte van Nieuweweg, N213 Oost-Wegvlak 4 Gemeente Westland (Honselersdijk)).

Hiermee zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of al bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. De nieuwe situatie wordt in de legger opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken wordt opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, constructie en functie en ook de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

Deze kaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de legger (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de legger zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende bestanden maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging LEGGER2022-D-19:

- DMS#2144004 – Partiële leggerwijziging LEGGER2022-D-19; en

- DMS#2141302 – Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2022-D-19.

 

Stukken inzien

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#2141302) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#2141302) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt u de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken een mondelinge en/of schriftelijke zienswijze indienen. Meer informatie over het indienen van een zienswijze kunt u vinden op: https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/zienswijze-indienen/

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Uw zienswijze wordt door het bestuur van Delfland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens wordt de definitieve leggerwijziging vastgesteld. Hierna ontvangt u een schriftelijke reactie op uw zienswijze van het bestuur.

 

Contact

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur contact opnemen met Communicatie en Klantcontact (CKC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl

 

Naar boven