Bekendmaking besluit Watervergunning AVR-Afvalverwerking B.V. Duiven

 

Ten behoeve van de lozing van AVR-Afvalverwerking B.V., locatie Duiven, is op 8 oktober 2019 een wijziging van de vergunning op grond van de Waterwet aangevraagd bij Waterschap Rijn en IJssel voor:

 

 • 1.

  De toename aan verbrandingscapaciteit voor ongevaarlijk huishoudelijk en bedrijfsafval van 400 kton per jaar naar 450 kton per jaar (toename van 2,5% in verband met vermindering van de calorische waarde van afval).

 • 2.

  De in bedrijf name van een CO2 afvanginstallatie waaruit afvalwater wordt geloosd. Bovendien wordt deze installatie op termijn uitgebreid via enerzijds ophoging van de productiecapaciteit en anderzijds via realisatie van een tweede afvanginstallatie.

 • 3.

  Door het omleggen van de riolering is de lozingssituatie gewijzigd (er is geen sprake meer van indirecte lozingen).

 • 4.

  Er zijn een aantal interne wijzigingen/vervangingen van bedrijfsonderdelen doorgevoerd:

  • 1.

   water ontharding door omgekeerde osmose in plaats van met zuur en loog.

  • 2.

   Een extra opslag van 40 m3 voor gedemineraliseerd via drie demiwateropslagtanks.

  • 3.

   De natte koeltoren van de verbrandingslijnen (EfW) is vervangen.

  • 4.

    

Het Waterschap Rijn en IJssel besluit de gevraagde vergunning te verlenen.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken hebben vanaf 21 oktober 2022, 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit wordt daarom ongewijzigd definitief vastgesteld.

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het genomen besluit niet. Naast het indienen van een beroepschrift kunt u daarom ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het hiervoor genoemde adres. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het verzoek, de reden van spoedeisendheid, handtekening en een afschrift van het beroepschrift.

U kunt het beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via Externe link: https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie hierover op de genoemde website. Voor het indienen van een beroepschrift en een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Per e-mail kunt u voor informatie bij ons Waterschap terecht via: info@wrij.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

Naar boven