Ontwerp-projectplan Waterwet ‘Beekontwikkeling Sint Jansbeek, fase 2, buitendijks’

Inzagetermijn van 19 december 2022 tot en met 29 januari 2023

 

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 6 december 2022 het Ontwerp-projectplan Waterwet ‘Beekontwikkeling Sint Jansbeek, fase 2, buitendijks’ vastgesteld.

Maatregelen

Dit projectplan heeft betrekking op de Sint Jansbeek binnen het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De beek wordt ingericht tot een natuurlijke en robuuste beek voor de volgende gewenste effecten:

  • -

    Voldoende water voor het gebied en tegelijkertijd voldoende afvoer van water in natte perioden.

  • -

    Vissen en onderwaterdieren die vanuit de Maas stroomopwaarts willen zwemmen krijgen meer mogelijkheden.

  • -

    Een ecologische verbindingszone moet ervoor zorgen dat diersoorten zoals de das en de modderkruiper zich langs de beek kunnen verplaatsen.

 

In dit projectplan worden de inrichtingsmaatregelen vanaf de waterkering aan de Veerweg te Vortum-Mullem tot aan de het reeds ingerichte deel ten zuiden van de Maasstraat beschreven. De inrichtingsmaatregelen vanaf de waterkering aan de Veerweg tot de Koudenhoek nabij Holthees worden niet in dit projectplan meegenomen. Hiervoor is een separaat projectplan opgesteld (projectplan Waterwet beekontwikkeling Sint Jansbeek, fase 3, binnendijks). Deze vindt u op www.aaenmaas.nl/sintjansbeek.

Inzage

Het Ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen van 09.00-17.00 uur ter inzage op de volgende locatie:

Pettelaarpark 70 ’s-Hertogenbosch.

Het Ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

 

U vindt het Ontwerp-projectplan tevens op www.aaenmaas.nl/sintjansbeek.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Zienswijzen kunnen ook via info@aaenmaas.nl ingediend worden onder vermelding van zaaknummer 265490.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan contact op met de hierna genoemde omgevingsmanager om een afspraak in te plannen.

 

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het dagelijks bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

Wilt u meer weten?

We lichten dit Ontwerp-projectplan ook graag toe. Hiervoor nodigen wij u uit om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst:

 

  • Locatie MFA Knillus, Sint Cornelisstraat 18, 5827 AL Vortum-Mullem, op 9 januari 2023 van 15.30 uur tot 19:30 uur.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Darja Boers. Deze is bereikbaar op 06 53 13 96 67 of per mail via dboers-tra@aaenmaas.nl.

 

’s-Hertogenbosch, 19 december 2022

Naar boven