Kennisgeving publicatie ontwerpprojectplan Waterwet dijkversterking Sint-Annaland

Onderwerp

Bij de laatste beoordeling op veiligheid is de primaire waterkering langs de jachthaven van Sint-Annaland (tussen dijkpaal 780 en dijkpaal 785) afgekeurd. Om de waterkering weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen op 13 december 2022 een ontwerpprojectplan Waterwet tot versterking van de waterkering vastgesteld. Over een lengte van ca. 500 meter zijn maatregelen nodig. Deze worden beschreven in het ontwerp-projectplan Waterwet. Het doel van het project om uiterlijk in 2024 een veilige waterkering te realiseren die voldoet aan de nieuwe normering, passend in de omgeving.

De voorgenomen activiteiten voor de dijkversterking veroorzaken geen belangrijke negatieve milieueffecten. Naar aanleiding van de kennisgeving van het voornemen en de kennisgeving van de participatie voor dit dijktraject en de over dit project gehouden informatiebijeenkomst zijn bij het waterschap geen reacties ingekomen.

Ter inzage

Voor het project dijkversterking Sint-Annaland is door het waterschap Scheldestromen op 13 december 2022 een ontwerpprojectplan conform artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld. Het ontwerpprojectplan Waterwet en bijbehorende stukken zijn in te zien met ingang van 19 december 2022 tot en met 30 januari 2022 op volgende wijze:

 

  • 1.

    Digitaal, als bijlage bij deze bekendmaking;

  • 2.

    Op afspraak kunt u de documenten bekijken in één van de waterschapkantoren. De openingstijden en de bezoekadressen vindt u op https://scheldestromen.nl/contact

Zienswijzen indienen

In genoemde periode kan een ieder schriftelijk bedenkingen indienen tegen het ontwerpprojectplan. Deze bedenkingen kunt u sturen naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met waterschap Scheldestromen, telefoonnummer 0118-2461000.

Vervolg

Het ontwerpprojectplan Waterwet dijkversterking Sint-Annaland zal, nadat de ingediende zienswijzen zijn beoordeeld, definitief worden vastgesteld. Het projectplan Waterwet behoeft daarna goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Dit goedkeuringsbesluit wordt gepubliceerd, in deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u beroep kunt instellen bij de Raad van State.

Crisis- en Herstelwet

Op de besluitvorming is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het vervolg van de procedure, in het geval er beroep wordt ingesteld bij de Raad van State, er sneller een uitspraak wordt gedaan.

Vragen?

Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088 - 2461000.

Middelburg, 19 december 2022

Naar boven