Wijziging Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

 

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 04 oktober 2022

 

gelet op de artikelen 110, 113 en 114 van de Waterschapswet;

 

B E S L U I T :

 

De bij de Verordening precariobelasting 2006 behorende tarieventabel, vastgesteld bij besluit van 30 november 2005 (laatstelijk gewijzigd op 24 november 2021), als volgt te wijzigen:

Artikel I  

De bij de verordening behorende tarieventabel komt te luiden:

 

Tarieventabel per 1 januari 2023 behorende bij de Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006

 

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Tarief per

jaar

A.

Bijzonder tarief

1.

een dam of een brug

Per stuk

€ 57,99

met een maximum van

(per belastingplichtige)

€ 172,63

2a.

kabels, buizen en leidingen voor nutsbedrijven

Per m1

vervallen

met een minimum van

vervallen

2b.

kabels, buizen en leidingen voor niet nutsbedrijven

Per m1

€ 0,20

met een minimum van

€ 15,69

3.

een aanlegplaats, steiger,

terras

Per m2

€ 3,97

met een minimum van (per stuk)

€ 63,54

4.

een vaste ligplaats voor een pleziervaartuig

tot en met 7 meter lengte (per stuk)

€ 64,81

langer dan 7 meter lengte (per stuk)

€ 81,96

5.

een vaste ligplaats voor een woonboot

Per stuk

€ 516,56

6.

een parkeerplaats

Per m2

€ 3,39

met een minimum van (per stuk)

€ 33,60

7.

het anders dan krachtens een privaatrechtelijke overeenkomst

innemen van voor de openbare dienst bestemde grond met gebouwen of werken

Per m2

€ 5,36

met een minimum van

€ 16,12

8.

het anders dan krachtens een privaatrechtelijke overeenkomst innemen van voor de openbare dienst bestemde grond met beplanting

Per m2

€ 2,01

met een minimum van

€ 16,35

B.

Algemeen tarief

1.

in de gevallen, waarvoor onder de vorige nummers niet in een bijzonder tarief is voorzien

Per m1 of m2

€ 0,42

met een minimum van

€ 16,12

 

Artikel II  

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Rotterdam, 30 november 2022

de verenigde vergadering voornoemd,

secretaris,

voorzitter,

Naar boven