Eerste wijziging Kwijtscheldingsverordening Vechtstromen

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

 

gezien het advies d.d. 9 november 2022;

 

gelet op artikelen 56, 77 en 144, vierde lid, van de Waterschapswet en artikel 4 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

 

BESLUIT

 

de Kwijtscheldingsverordening Vechtstromen als volgt te wijzigen.

Artikel I  

 • A.

  Voor de bestaande tekst van artikel 3 wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

 • B.

  Aan artikel 3 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende te voegen:

  • 2.

   Bij het verlenen van kwijtschelding wordt het totaalbedrag aan financiële middelen, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel d van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 verhoogd met:

   • a.

    € 2.000 voor echtparen;

   • b.

    75 procent van de verhoging, bedoeld in onderdeel a voor een alleenstaande; en;

   • c.

    90 procent van de verhoging, bedoeld in onderdeel a, voor een alleenstaande ouder.

Artikel ll  

 • A.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 • B.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Eerste wijziging Kwijtscheldingsverordening Vechtstromen.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 23 november 2022.

Het algemeen bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris

Naar boven