Besluit college van dijkgraaf en heemraden waterschap Rijn en IJssel

Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel;

Gelet op

Artikel 61 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT;

Dat het algemeen bestuur overeenkomstig artikel 61, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, aan het college van dijkgraaf en heemraden toestemming heeft verleend om de Gemeenschappelijke regeling GBLT te wijzigen

In zijn vergadering van 8 november 2022;

Overwegende dat:

Het aanpassen van de Gemeenschappelijke regeling GBLT nodig is om de governance toekomstbestendig te maken. Met name voor de situatie dat het aantal deelnemende gemeenten is gegroeid, waardoor de waterschappen in theorie zouden kunnen worden overvleugeld. En voor de situatie dat een patstelling ontstaat door een eventuele blokkade van 1 deelnemer. En om, indien gewenst, de gemeenten iets meer positie te geven in het bestuur van GBLT.

Het bestuur van GBLT hierop heeft willen anticiperen met een voorstel, met daarin een goed evenwicht van onderlinge solidariteit, uiteenlopende belangen en bedrijfsmatige efficiency, namelijk:

  • Het algemeen bestuur krijgt de mogelijkheid een extra lid van het dagelijks bestuur aan te wijzen, uit de door de deelnemende gemeenten aangewezen leden van het algemeen bestuur

  • Het algemeen bestuur krijgt de bevoegdheid om een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan op basis van een Handvest potentiële deelnemers.

  • Het algemeen bestuur besluiten neemt op basis van one person, one vote en consensus. Bij het onverhoopt ontbreken van consensus, besluit het algemeen bestuur op basis van ¾ meerderheid.

  • Indien bij een stemming in het dagelijks bestuur de stemmen staken, wordt er opnieuw gestemd. Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de voorzitter.

  • Voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling, wordt de besluitvorming verzwaard tot een ¾ meerderheid; betreft de wijziging de bevoegdheden en de samenstelling en stemverhoudingen van het algemeen bestuur, dan is nog steeds een unaniem besluit van alle deelnemende colleges en dagelijkse besturen vereist.

  • Besluitvorming over het toetreden van een nieuwe deelnemer wordt gewijzigd in ¾ meerderheid.

  • Het evalueren van de governance in opdracht van het algemeen bestuur.

     

- Om bovengenoemde te realiseren een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT noodzakelijk is.

Besluit:

I. De Gemeenschappelijke regeling GBLT te wijzigen, conform de concept Gemeenschappelijke regeling, die is bijgevoegd in bijlage A; en

II Dit besluit bekend te maken in het Gemeenteblad of het Waterschapsblad en toe te zenden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, zodat dat college kan overgaan tot bekendmaking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling overeenkomstig artikel 62 jo 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aldus besloten op 22 november 2022.

Hoogachtend,

het college van dijkgraaf en heemraden,

 

drs. C. Roos

secretaris-directeur

 

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

 

Naar boven