Peilbesluit Tielerwaard

 

Registratie nr.: 2022124665

 

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

 

Gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 04 oktober 2022;

 

Overwegende dat,

 

Waterschap Rivierenland als waterbeheerder van het oppervlaktewater in het Rivierengebied verplicht is peilbesluiten vast te stellen voor de gebieden, aangegeven op de bij Waterverordening waterschap Rivierenland horende kaart. Het deelgebied Tielerwaard is zo’n aangegeven gebied.

 

Op grond van de Waterverordening Waterschap Rivierenland moet een peilbesluit ten minste eens in de tien jaar worden herzien. Het peilbesluit Tielerwaard dateert van 2008 en is aan herziening toe.

 

gelet op:

 • artikel 5.2 van de Waterwet;

 • artikelen 4.5, 4.6 en 4.8 van de Waterverordening waterschap Rivierenland;

 • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikelen 2 en 4 van het Reglement voor Waterschap Rivierenland;

 • artikelen 77 en 83 van de Waterschapswet.

 

Besluit:

 

Vast te stellen het peilbesluit Tielerwaard.

 

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Gelderland binnen het grondgebied van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal, Gorinchem en Tiel en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart: Peilvoorstel Tielerwaard d.d. 25 nov 2022 (bijlage 1). Op deze kaart zijn aangegeven de coderingen van de peilgebieden en de waterpeilen.

 

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de peilgebieden zijn:

Peilgebied (code)

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

Minimum peil

(m NAP)

Maximum peil

(m NAP)

TLW201

+4,65

+4,65

 

 

TLW202

+4,10

+4,10

 

 

TLW203

+3,20

+3,20

 

 

TLW204

+3,25

+3,25

 

 

TLW205

+3,20

+3,00

 

 

TLW206

+3,50

+3,50

 

 

TLW207

+3,75

+3,75

 

 

TLW208

+3,50

+3,50

 

 

TLW209

+3,75

+3,55

 

 

TLW210

+3,50

+3,50

 

 

TLW211

+3,70

+3,70

 

 

TLW212

+3,75

+3,75

 

 

TLW213

+4,25

+4,25

 

 

TLW301

+2,60

+2,40

 

 

TLW302

+2,90

+2,70

 

 

TLW303

 

 

+2,70

+3,00

TLW304

+3,10

+2,80

 

 

TLW305

+3,20

+3,40

 

 

TLW306

+2,95

+2,65

 

 

TLW307

+3,20

+3,00

 

 

TLW308

+2,60

+2,55

 

 

TLW309

+3,10

+2,80

 

 

TLW310

+3,50

+3,30

 

 

TLW311

+3,40

+3,40

 

 

TLW312

+3,30

+2,90

 

 

TLW313

+3,10

+3,30

 

 

TLW314

+3,00

+3,20

 

 

TLW315

+3,00

+3,20

 

 

TLW316

+2,80

+2,60

 

 

TLW317

+2,60

+2,40

 

 

TLW318

+2,90

+2,70

 

 

TLW319

+1,85

+1,65

 

 

TLW320

+2,25

+2,00

 

 

TLW401

+1,65

+1,40

 

 

TLW402

+2,20

+1,90

 

 

TLW403

+2,25

+2,05

 

 

TLW404

+2,60

+2,40

 

 

TLW405

+2,40

+2,20

 

 

TLW406

+2,20

+2,00

 

 

TLW407

+2,65

+2,40

 

 

TLW408

+2,65

+2,40

 

 

TLW409

+2,15

+2,15

 

 

TLW410

+2,20

+1,90

 

 

TLW411

+1,90

+1,90

 

 

TLW412

+2,10

+2,10

 

 

TLW413

+2,10

+2,10

 

 

TLW501

+0,15

-0,05

 

 

TLW502

+0,30

+0,10

 

 

TLW503

+0,55

+0,35

 

 

TLW504

+0,90

+0,70

 

 

TLW505

+1,10

+0,90

 

 

TLW506

+0,70

+0,50

 

 

TLW507

+0,30

+0,10

 

 

TLW508

+0,30

+0,30

 

 

TLW509

+0,90

+1,30

 

 

TLW510

 

 

+0,60

+1,00

TLW511

+0,80

+0,60

 

 

TLW512

+1,30

+1,10

 

 

TLW513

+1,80

+1,60

 

 

TLW514

 

 

+1,60

+1,80

TLW515

+2,25

+2,05

 

 

TLW516

+1,00

+0,80

 

 

TLW517

+0,80

+0,60

 

 

TLW518

+1,20

+1,00

 

 

TLW519

+0,90

+0,70

 

 

TLW520

+1,20

+1,00

 

 

TLW521

+0,80

+0,60

 

 

TLW522

+1,10

+0,90

 

 

TLW523

+1,30

+1,10

 

 

TLW524

+1,60

+1,40

 

 

TLW525

+1,75

+1,75

 

 

TLW526

+1,25

+1,05

 

 

TLW527

+1,00

+0,80

 

 

TLW528

+0,70

+0,55

 

 

TLW529

+0,70

+0,50

 

 

TLW530

+0,20

+0,00

 

 

TLW531

+0,30

+0,10

 

 

TLW532

+0,35

+0,15

 

 

TLW601

-0,85

-1,00

 

 

TLW602

-0,80

-0,80

 

 

TLW603

-1,00

-1,20

 

 

TLW604

-1,00

-1,00

 

 

TLW605

+0,80

+0,80

 

 

TLW606

-0,60

-0,60

 

 

TLW607

-0,80

-1,00

 

 

TLW608

+1,25

+1,50

 

 

TLW609

+0,20

+0,20

 

 

TLW610

-0,70

-0,90

 

 

TLW611

-0,50

-0,70

 

 

TLW612

+0,75

+0,75

 

 

TLW613

+0,50

+0,30

 

 

TLW614

+0,40

+0,10

 

 

TLW615

+0,05

-0,20

 

 

TLW616

-0,30

-0,50

 

 

TLW617

-0,20

-0,20

 

 

TLW618

+0,40

+0,40

 

 

TLW619

-0,50

-0,80

 

 

TLW620

-0,70

-0,90

 

 

TLW621

 

 

-0,30

+0,20

TLW622

 

 

-0,10

+0,30

TLW623

 

 

+0,40

+1,00

TLW624

 

 

-0,10

+0,30

TLW625

+0,80

+0,80

 

 

TLW626

 

 

-0,20

+0,20

TLW627

+0,30

+0,00

 

 

TLW628

 

 

-0,20

+0,20

TLW629

 

 

-0,30

+0,20

TLW630

 

 

-0,05

+0,20

TLW631

 

 

-0,30

-0,20

TLW632

 

 

-0,30

+0,20

TLW633

 

 

-0,30

-0,20

TLW634

-0,40

-0,60

 

 

TLW635

+0,30

+0,10

 

 

TLW636

+0,50

+0,50

 

 

TLW637

+0,50

+0,50

 

 

TLW638

+0,65

+0,40

 

 

TLW639

+0,80

+0,80

 

 

TLW640

+0,00

+0,30

 

 

TLW641

-0,40

-0,40

 

 

TLW642

-1,15

-1,20

 

 

 

Artikel 3. Toelichting

De toelichting op het peilbesluit “Toelichting op het peilbesluit Tielerwaard 129934/22-012.517 d.d. 25 november 2022 “(bijlage 2) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

 

Artikel 4. Overgang zomer- en winterpeil

In geval van een zomer- en winterpeil zal de omschakeling van zomer- naar winterpeil onder normale omstandigheden plaatsvinden rond de periode 1 oktober tot 1 november.

In geval van een zomer- en winterpeil zal de omschakeling van winter- naar zomerpeil onder normale omstandigheden plaatsvinden rond de periode 15 maart tot 15 april.

Het waterschap houdt zich het recht voor om in bijzondere situaties tijdelijk af te wijken van de genoemde periodes. Het exacte moment van de overgang is afhankelijk van de grondwaterstanden, de rivierstanden en de weersomstandigheden; ter beoordeling aan de peilbeheerders in de centrale regiekamer van het waterschap. Vanwege klimaatverandering en de grotere variatie in weersomstandigheden in voor- en najaar is flexibiliteit in het moment van overschakelen nodig. Dit om beter in te kunnen spelen op de risico’s van zoetwatertekorten, bodemdaling en wateroverlast.

 

Artikel 5. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden (voor zover deze gewijzigd zijn ten opzichte van het vorige peilbesluit) gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

 

Artikel 6. Intrekken

Het peilbesluit Tielerwaard vastgesteld op 31 oktober 2008 wordt ingetrokken.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Waterschapsblad. Bijlage 2, bestaande uit de toelichting, de bijlagen bij de toelichting en de factsheets, wordt bekend gemaakt via https://www.waterschaprivierenland.nl/peilbesluiten, conform artikel 7 lid 2 van de Bekendmakingswet.

 

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: peilbesluit Tielerwaard.

 

aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op 25 november 2022,

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,

ir. Z.C. Vonk, prof. dr. J.C. Verdaas

Bijlagen

 • 1.

  Kaart Peilvoorstel Tielerwaard d.d. 25 november 2022;

 • 2.

  Toelichting op het peilbesluit Tielerwaard 129934/22-012.517 d.d. 25 november 2022.

 

 

Terinzagelegging en beroep

 

Zienswijzen

Op het ontwerp-peilbesluit zijn in totaal drie zienswijzen ingediend. Eén zienswijze betreft het verzoek om de gevolgen van een peilwijziging bij Geldermalsen op de Betuweroute inzichtelijk te maken. Deze zienswijze is inhoudelijk beantwoord; omdat er geen gevolgen voor de Betuweroute zijn te verwachten heeft deze zienswijze niet geleid tot een wijziging van het ontwerp-peilbesluit.

Een tweede zienswijze betreft een verzoek tot hogere peilen ten noordwesten van Deil om droogteschade op een landgoed tegen te gaan. Aan dit verzoek is ten dele gehoor gegeven, waardoor het peilgebied TLW525 een hoger winterpeil zal krijgen.

De derde zienswijze is van drie insprekers die verzoeken om de in het ontwerpbesluit genoemde peilen voor wat betreft de peilgebieden gelegen in de hydrologische bufferzone Nieuwe Zuiderlingedijk niet door te voeren. De zienswijze is formeel bezien te laat ingediend en dus niet-ontvankelijk, maar ambtshalve toch meegenomen. Deze derde zienswijze heeft niet geleid tot andere waterpeilen; wel is de tekst in het peilbesluit en de bijbehorende toelichting op diverse punten verduidelijkt.

 

Instellen van peilen

Het vastgestelde peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Waterschapsblad.

 

Het instellen van de nieuwe peilen vindt plaats nadat de hiervoor benodigde uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond. Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven.

 

Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit naar verwachting in 2032.

 

Peilbesluit met bijlagen ter inzage

Het peilbesluit met bijbehorende documenten ligt van dinsdag 13 december 2022 tot en met maandag 23 januari 2023 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 in Tiel.

 

De bijlagen van het peilbesluit zijn als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen. In de toelichting bij het peilbesluit is te lezen op welke manier het waterschap de vastgestelde peilen heeft bepaald.

 

Beroep

Tegen dit peilbesluit kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 • belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks een eventueel beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep is ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het peilbesluit? U kunt terecht op de website van het waterschap: www.waterschaprivierenland.nl in de rubriek peilbesluiten.

 

U kunt ook contact opnemen met Jaap Cremer, van het Team Kennis en Advies Hydrologie van de Afdeling Omgeving en Beleid, bereikbaar onder telefoonnummer 0344 – 64 93 23 of j.cremer@wsrl.nl.

 

Naar boven