Ter inzage: ontwerp-Onderhoudsverordening Waterschap Rijn en IJssel

 

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in haar vergadering van 1 februari 2022 besloten om het ontwerp van de Onderhoudsverordening ter inzage te leggen.

 

Wat is de Onderhoudsverordening?

De Omgevingswet treedt binnenkort in werking. Om het waterschap gereed te maken voor de komst hiervan moet het instrumentarium van het waterschap op orde worden gebracht. De Omgevingswet verlangt namelijk dat de regels van het waterschap in het instrumentarium van de Omgevingswet worden gegoten. Goede voorbeelden hiervan zijn de Waterschapsverordening en de Onderhoudsverordening. De Waterschapsverordening is op 11 mei 2021 definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel en op 16 december 2021 gepubliceerd. Bepalingen over onderhoud mogen echter op grond van de Omgevingswet niet in de Waterschapsverordening worden opgenomen. Omdat de onderhoudsbepalingen wel essentieel zijn voor het beheer en onderhoud van het waterschap, moeten deze dus apart worden opgenomen. Dit wordt gedaan in de Onderhoudsverordening. In de Onderhoudsverordening zijn de bepalingen opgenomen die nu in hoofdstuk 2 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 staan. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, vervangt de Onderhoudsverordening deze onderhoudsregels uit de Keur.

 

Beleidsneutraal

Net als de Waterschapsverordening zijn de bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Keur in beginsel beleidsneutraal overgeheveld naar de Onderhoudsverordening. Slechts op een paar punten zijn wel inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Dit ziet op een verbeterslag ten opzichte van de huidige Keur waardoor de Onderhoudsverordening beter aansluit op de praktijk. Zo is één artikel (2:5) toegevoegd die ziet op de situatie dat derden onderhoud moeten plegen aan een kering, hiervoor komt een algemene bepaling. Daarnaast zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de begrippen die worden gebruikt in de Onderhoudsverordening.

 

Informatie en zienswijze

De ontwerp-Onderhoudsverordening kunt u vinden in de bijlage. Deze ligt ook tijdens kantooruren ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap aan de Liemersweg 2 in Doetinchem gedurende 6 weken, vanaf zaterdag 5 februari tot en met vrijdag 18 maart. U dient hiervoor een afspraak te maken. Voor het stellen van vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Van Rijn-Bogaart via het algemene telefoonnummer van het waterschap: 0314 369 369.

Eenieder kan gedurende deze termijn naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Uw schriftelijke reactie kunt u binnen deze termijn richten aan: Dagelijks Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, T.a.v. Unit BJZ, o.v.v. ‘Zienswijze Onderhoudsverordening’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw Van Rijn-Bogaart via bovengenoemd telefoonnummer.

 

Vervolg

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt een reactienota vast waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie zijn voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de reactienota toegestuurd. Tegelijkertijd wordt de Onderhoudsverordening, al dan niet met wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen, definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van het Waterschap. Deze vaststelling zal dan via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd. Tegen het vaststellen van de definitieve Onderhoudsverordening staat geen beroep open bij de rechtbank.

 

 

Naar boven