Ter inzage: ontwerp crisisplan Waterschap Rijn en IJssel

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft tijdens haar vergadering van 8 november 2022 het ontwerp crisisplan Waterschap Rijn en IJssel vastgesteld.

In de Waterwet is bepaald dat waterschappen zich moeten voorbereiden op crises. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de crisisplannen. Het huidige crisisplan is op onderdelen geactualiseerd.

Inzage en vragen

Het ontwerp crisisplan is op deze website te raadplegen. Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Stienen van de unit Vergunningverlening en Handhaving op telefoonnummer 0314-369 369.

Zienswijze

Wij vragen u het ontwerp crisisplan nauwkeurig door te nemen en, indien gewenst, uw zienswijze bij ons kenbaar te maken. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag van het bekendmaken van dit ontwerpbesluit hun zienswijze(n) indienen. Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving

Postbus 148

7000 AC Doetinchem

info@wrij.nl

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Zienswijze ontwerp crisisplan Waterschap Rijn en IJssel’ te vermelden.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met mevrouw K. Zuidema van de unit Vergunningverlening en Handhaving op telefoonnummer 0314-369 369. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Na de inzagetermijn stelt het Algemeen bestuur van het waterschap een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Geven de zienswijzen aanleiding tot aanpassingen? Deze aanpassingen staan dan in de reactienota. Tegelijkertijd stelt het Algemeen bestuur het crisisplan dan ook definitief vast. Zodra het crisisplan definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad en via www.officielebekenmakingen.nl gepubliceerd.

 

Naar boven