Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraak ontwerppeilbesluit Oudendam

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat het ontwerppeilbesluit Oudendam ter inzage ligt voor inspraak.

In een peilbesluit worden de oppervlaktewaterpeilen voor een gebied vastgesteld. In dit peilbesluit gaat het om de polder Oudendam, bij het dorp Woerdense Verlaat. Het plangebied ligt in de gemeente Nieuwkoop in de provincie Zuid-Holland. Het vigerende peilbesluit voor dit gebied is peilbesluit Oudendam 2009.

Omdat het watersysteem in Oudendam wordt aangepast is het oude peilbesluit niet meer actueel. Voor de nieuwe peilgebieden die ontstaan na de werkzaamheden is een passend peil gekozen conform de beleidsnota Peilbeheer 2019. De peilen en het peilbeheer worden vastgelegd in het nieuwe peilbesluit. Na vaststelling van het ontwerppeilbesluit is het peilbesluit in het gebied weer actueel. Het peilbesluit Oudendam 2009 wordt dan ook ingetrokken. Daarmee voldoet het waterschap aan zijn wettelijke verplichting tot het opstellen en zorgdragen voor een actueel peilbesluit.

 

Stukken inzien

Het ontwerppeilbesluit ligt van 28 november 2022 tot en met 8 januari 2023, zes weken, ter inzage.

Op de website van het waterschap (www.hdsr.nl/peilbesluitoudendam) kunt u het ontwerppeilbesluit en de daarbij behorende stukken digitaal inzien en/of downloaden. Dit kan tevens elders op deze pagina. Ook kunt u het ontwerppeilbesluit en de stukken inzien op het hoofdkantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijlanden te Poldermolen 2 in Houten.

 

Inspraak en inloopavond

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen door middel van een inspraakreactie. Uw inspraakreactie dient uiterlijk 8 januari 2023 ontvangen te zijn. Uw inspraakreactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten, o.v.v. Inspraakreactie ontwerppeilbesluit Oudendam. U kunt uw inspraakreactie ook per email sturen aan post@hdsr.nl.

Er wordt tijdens de inspraakperiode een inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het waterschap over het ontwerppeilbesluit. Ook kunt u daar een inspraakreactie indienen. De inloopavond is op 6 december. De praktische informatie over deze avond is te vinden op onze website (www.hdsr.nl/peilbesluitoudendam).

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de manier waarop de inspraakreactie in het peilbesluit is verwerkt. Dit gebeurt voordat het peilbesluit door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Ben Jonkman, telefoon 030 – 209 7641, e-mail ben.jonkman@hdsr.nl.   

 

Houten, 28 november 2022

 

 

 

Naar boven