Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het tijdelijk plaatsen van een damwand en het versmallen van een primaire watergang ten behoeve van het herstellen van de walmuren op diverse locaties langs de Oudegracht in Utrecht (code HDSR93904)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van damwanden en het tijdelijk versmallen van een primaire watergang ten behoeve van het reconstrueren van de walmuren op diverse locaties langs de Oudegracht in Utrecht;. Dit besluit is verzonden op 22 november 2022.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 3 januari 2022, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website Bezwaar en beroep - HDSR.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website Melding doen of vergunning aanvragen - HDSR

Houten, 24 november 2022

Naar boven