Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Herman Heijermanshove (nabij nummer 26) in Nieuwegein (code HDSR 175674)

De melding betreft het onttrekken van grondwater door het uitvoeren van een bouwputbemaling ter plaatsen van de Herman Heijermanshove (nabij nummer 26) in Nieuwegein. In de periode tussen 21 november en 30 november 2022 wordt er grondwater onttrokken met een debiet van maximaal10 m³ per uur.

Voor het uitvoeren van de activiteit bouwputbemaling zijn specifieke verplichtingen Algemene regels met meldingsplicht van toepassing. Ook geldt in ons gehele beheergebied de zorgplicht. Wilt u meer weten, kijk dan op onze website:Grondwateronttrekking in een bouwput - HDSR.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) telefoonnummer (030) 209 7358.

 

Houten, 24 november 2022

Naar boven