Bekendmaking wijzigingsvergunning Water Treatment Dongen

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat het een vergunning heeft gewijzigd Water Treatment Dongen B.V., Vierbundersweg 7, 5107 NL Dongen, voor het lozen van afvalwater via het rioolgemaal Zevenbergen, transportleiding Zevenbergen – Moerdijk, persstation Moerdijk, afvalwaterpersleiding voor westelijk Noord-Brabant (AWP) op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij ons waterschap.

Het besluit ligt vanaf 18 november 2022 gedurende zes weken op de volgende plaats ter inzage:

 • 1.

  Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer 076 564 12 33.

Tot en met 29 december 2022 kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

 • 1.

  naam en adres indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  het nummer van de vergunning;

 • 4.

  de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;

 • 5.

  handtekening indiener.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via Digitale Diensten van de Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie met betrekking tot de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 12 33.

 

Breda, 17 november 2022

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

tel: 076 564 10 00

fax: 076 564 10 11

E-mail: info@brabantsedelta.nl

Internet: www.brabantsedelta.nl

Naar boven