Bekendmaking: uitvoering last onder bestuursdwang boot “Franky” (Oude IJssel)

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft op vrijdag 11 november

2022 besloten een definitieve last onder bestuursdwang op te leggen met betrekking tot een boot waarvan geconstateerd is dat deze veel langer dan de maximaal 24 opeenvolgende uren

aangemeerd lag aan een afmeervoorziening voor recreatievaart. De boot lag aangemeerd ter hoogte van de TOP parkeerplaats aan de Wehlsedijk en de brug aan de Dorpsstraat te Laag-Keppel.

Eerder al is het voornemen hiertoe bekend gemaakt en op dit voornemen is geen zienswijze binnengekomen. Omdat de boot na het bekendmaken van het voornemen niet is verplaatst, is besloten definitief een last onder bestuursdwang op te leggen. De last hield in: het verslepen van de betreffende boot. De definitieve last wordt op vrijdag 18 november 2022 uitgevoerd. De betreffende boot wordt weggesleept en wordt gedurende 13 weken opgeslagen bij werkplaats Terborg van waterschap Rijn en IJssel, ter hoogte van de IJsselweg 45 te Terborg.

Procedure

De weggesleepte boot wordt gedurende 13 weken opgeslagen bij werkplaats Terborg van waterschap Rijn en IJssel, ter hoogte van de IJsselweg 45 te Terborg. Wij verzoeken de eigenaar van de boot zich bij ons melden door contact op te nemen met telefoonnummer (0314) 369 369 en te vragen naar mevrouw J.M. Teekman-Peters, omtrent de afhandeling van de last onder bestuursdwang.

Indien er na 13 weken geen contact is geweest over de boot, zal het waterschap overgaan tot verkoop van de boot.

Bezwaar indienen?

Binnen zes weken na datum van bekendmaking van dit besluit (28 september 2022) kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, t.a.v. mevrouw J.M. Teekman-Peters, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a. naam en adres van de belanghebbende;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar;

e. een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie mee te sturen van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet

bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrecht van rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

 

Naar boven