Bekendmaking ontwerp projectplan Waterwet herinrichting beek Oude Leij in nieuw landgoed Leijvennen te Riel

 

Het dagelijks bestuur heeft op 1 november 2022 ingestemd met de ter inzage legging, voor inspraak van het ontwerp projectplan Waterwet herinrichting beek Oude Leij in nieuw landgoed Leijvennen te Riel.

 

Achtergrond

Het ontwerp projectplan is opgesteld voor de Oude Leij tussen de Rillaersebaan en de Rielsedijk in Riel. Deze beek ligt in een nieuw landgoed Leijvennen. Hier ligt een opgave voor een ecologische verbindingszone en beekherstel. De beek is namelijk aangeduid als een zogenaamd Kaderichtlijn Waterlichaam.

 

Bij de herinrichting van de Oude Leij wordt de beek hersteld, het beekdal krijgt een smal, ondiep zomerbed met voldoende waterdiepte en stroming en een winterbed voor het bergen en afvoeren van water. De oevers worden natuurvriendelijk ingericht van ondiep water tot riet- en natte ruigtevegetaties. De primaire functie van het winterbed is het afvoeren van water bij hoogwatersituaties, maar daarnaast kan het winterbed ook fungeren als paaiplaats voor diverse vissoorten, als broedplaats voor moerasvogels en leefgebied voor libellen en mogelijk ook enkele minder algemene moerasplanten.

 

Voor het versterken van de verbindingszone tussen de natuurgebieden Regte Heide - Riels Laag en de Kaaistoep wordt binnen het plangebied voor het beekherstel één extra poel aangelegd voor vinpootsalamander, heikikker en andere amfibieën.

 

De Oude Leij wordt dusdanig ingericht dat deze ruimte biedt aan doelsoorten als vinpootsalamander, boomkikker, ijsvogel en tiendoornige stekelbaars.

 

Plan inzien en indienen zienswijze

Het ontwerp projectplan en alle stukken die daarbij horen liggen vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en zijn ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzage legging een zienswijze indienen.

 

Inloopavond

Op dinsdag 22 november 2022 organiseert de initiatiefnemer Green2live samen met het waterschap een inloopavond bij de Commanderie (Rielseweg 861 te Tilburg). Tussen 19.30 en 21.30 uur bent u van harte welkom om het ontwerp projectplan in te zien en kunt u vragen stellen. U kunt zich voor de inloopavond aanmelden bij mevrouw E. Boele via e.boele@brabantsedelta.nl.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Boele via telefoonnummer 076 564 10 00.

 

Naar boven