Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraak derde wijziging van de uitvoerings- en beleidsregels en bijlagen bij de keur 2018

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat de uitvoeringsregels, beleidsregels en bijlagen bij de keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 worden gewijzigd. De wijzigingen betreffen onder meer het volgende:

 

Uitvoeringsregels:

 

 • 1.

  het corrigeren van verkeerde verwijzingen;

 • 2.

  het opnemen van nieuwe links naar de website;

 • 3.

  tekstuele aanpassingen ten behoeve van de leesbaarheid;

 • 4.

  aanpassingen voor waterkwaliteit en ecologie;

 • 5.

  vereenvoudiging en/of aanpassing van de regels voor:

 • 6.

  graven (hfdst. 2 en 25), dempen (hfdst.3), dam met duiker (hfdst. 4), brug (hfdst. 5), steiger en vlonder (hfdst. 6), beschoeiing (hfdst. 7), uitstroomvoorziening en onttrekkingspunt (hfdst. 8 en 31), lozen en onttrekken (hfdst. 9), kabels en leidingen (hfdst. 10 en 32), beplanting (hfdst. 11), wegen en verhardingen (hfdst. 12 en 46), objecten (hfdst. 13 en 35), versnelde afvoer van hemelwater (hfdst. 15), bouwwerk (hfdst. 16 en 36), beweiden (hfdst. 17 en 37), grondboring (hfdst. 18 en 42), peilscheidende kunstwerken (hfdst. 21), vaarwegen (hfdst. 22), op- en onderbemalingen (hfdst. 44), sluizen (hfdst. 48), explosiegevaarlijk materiaal (hfdst. 50), werken met een druk van 10 bar (hfdst. 51), grondwater (hfdst. 55 t/m 72).

   

Beleidsregels:

 

 • 1.

  tekstuele aanpassingen ten behoeve van de leesbaarheid;

 • 2.

  uitbreiden van diverse beleidsregels om ecologie en waterkwaliteit beter in de beoordeling van activiteiten te kunnen betrekken (hfdst. 3 t/m 6);

 • 3.

  uitbreiding van de beleidsregel voor het aanleggen van nieuwe bruggen (hfdst. 5) in verband met migrerende fauna;

 • 4.

  versoepeling van de beleidsregels voor verbouwen van een woning bij een waterkering (hfdst. 36);

 • 5.

  vernummering van hoofdstukken over grondwateractiviteiten omdat nu voor iedere uitvoeringsregel een aparte beleidsregel is gemaakt (hfdst. 55 t/m 72);

 • 6.

  nieuwe beleidsregels voor grondwateronttrekking bij kwetsbare bebouwing (hoofdstuk 71);

 • 7.

  Nieuwe beleidsregels voor grondwateronttrekking bij waterkeringen (hoofdstuk 72).

   

Bijlagen:

 

 • 1.

  opnemen van kaart 9 met gebiedsverdeling;

 • 2.

  aanpassing van kaart 15c met overige waterkeringen;

 • 3.

  aan paragraaf 2.3 is een nieuwe tekening met dijkonderdelen toegevoegd.

Op onze website staat een totaal overzicht van de voorgestelde wijzigingen. Om snel te zien wat er wijzigt hebben wij op onze website ook een versie van de uitvoerings- en beleidsregels geplaatst waarin alle wijzigingen geel zijn gemarkeerd.

 

Inzien van de stukken

De documenten die ter inzage liggen kunnen worden gedownload op de website van De Stichtse Rijnlanden.

www.hdsr.nl/regelen/vergunning-subsidies/regelgeving/actuele-keur-leggers/actualisatie-keur

Deze stukken liggen alleen digitaal ter inzage vanaf maandag 24 oktober tot en met zondag 4 december 2022.

 

Inspraak

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen bestaat de mogelijkheid een zienswijze te geven op deze wijziging van de uitvoeringsregels, beleidsregels en bijlagen bij de keur. Let wel: u kunt nu alleen reageren op de voorgestelde wijzigingen en niet op de onderdelen die in het verleden zijn vastgesteld en nu niet wijzigen.

Als u wilt reageren kan dat per mail of per brief. De mail kunt u sturen naar post@HDSR.nl, onder vermelding van “Zienswijze derde wijziging uitvoerings- en beleidsregels”. De brief kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten.

Het is wel belangrijk dat u, onderstaande onderdelen in uw reactie opneemt:

 • 1.

  naam, adres, woonplaats en emailadres;

 • 2.

  als u de zienswijze namens iemand anders indient dan hebben wij ook de contactgegevens van deze persoon/personen nodig;

 • 3.

  waar zienswijze op wordt ingediend, welk onderwerp (indien bekend hoofdstuk en/of artikel noemen);

 • 4.

  uw zienswijze.

Het college brengt na afloop na de periode van terinzagelegging iedereen die ingesproken heeft op de hoogte over de wijze waarop de zienswijzen worden verwerkt in het uiteindelijke voorstel. Dit gebeurt na de vaststelling door het college, voordat de wijzigingen worden gepubliceerd en definitief in werking treden, waarschijnlijk in december 2022/januari 2023.

 

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website, zie:

Bekendmakingen - HDSR

Actuele Keur en Leggers - HDSR

U kunt ook bellen met het Klant Contact Centrum van het waterschap op nummer 030-209 7361 of mailen naar post@HDSR.nl.

 

Houten, 24 oktober 2022

 

Naar boven