Bekendmaking ontwerpbesluit Watervergunning AVR-Afvalverwerking B.V. Duiven

Ten behoeve van de lozing van AVR-Afvalverwerking B.V., locatie Duiven, is op 8 oktober 2019 een wijziging van de vergunning op grond van de Waterwet aangevraagd bij Waterschap Rijn en IJssel voor:

 • 1.

  De toename aan verbrandingscapaciteit voor ongevaarlijk huishoudelijk en bedrijfsafval van 400 kton per jaar naar 450 kton per jaar (toename van 2,5% in verband met vermindering van de calorische waarde van afval).

 • 2.

  De in bedrijf name van een CO2 afvanginstallatie waaruit afvalwater wordt geloosd. Bovendien wordt deze installatie op termijn uitgebreid via enerzijds ophoging van de productiecapaciteit en anderzijds via realisatie van een tweede afvanginstallatie.

 • 3.

  Door het omleggen van de riolering is de lozingssituatie gewijzigd (er is geen sprake meer van indirecte lozingen).

 • 4.

  Er zijn een aantal interne wijzigingen/vervangingen van bedrijfsonderdelen doorgevoerd:

  • -

   water ontharding door omgekeerde osmose in plaats van met zuur en loog.

  • -

   Een extra opslag van 40 m3 voor gedemineraliseerd , ofwel demiwater, via drie demiwateropslagtanks.

  • -

   De natte koeltoren van de verbrandingslijnen (EfW) is vervangen.

    

Het Waterschap Rijn en IJssel besluit de gevraagde (ontwerp)vergunning te verlenen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit van Waterschap Rijn en IJssel op de wijziging van de watervergunning van AVR-Afvalverwerking B.V. te Duiven ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van 21 oktober tot en met 1 december 2022.

 • - Op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem op werkdagen tussen 09:00 uur tot 16:30 uur. Meldt u zich bij de balie, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem (ingang Energieweg).

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan eenieder, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na ter inzagelegging van dit ontwerpbesluit, zienswijzen indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Meer informatie hierover kunt u vinden in ons besluit.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Per e-mail kunt u voor informatie bij ons Waterschap terecht via: info@wrij.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

 

Naar boven