Bekendmaking besluit tot vaststelling algemene regel werken en werkzaamheden in en aan bestaande permanente bebouwing in de kernzone (KZ), beschermingszone (BZ) en het profiel van vrije ruimte (PVVR) van de waterkering

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 27 september 2022 besloten tot definitieve vaststelling van deze algemene regel waterkeringen.

Voor primaire waterkeringen is op 1 januari 2017 de nieuwe normering van kracht geworden. De nieuwe normering is in de actualisatie van de legger waterkeringen in 2021 verwerkt. In veel gevallen leidt dit tot een verruiming van de beschermingszone (zonering die direct grenst aan de waterkering) en het profiel van vrije ruimte (reservering voor toekomstige dijkversterkingen).

De verruiming van de zoneringen brengt grote beperkingen met zich mee voor reguliere werkzaamheden en aanpassingen in en aan bestaande bebouwing, zoals het uitvoeren van schilderwerk, het vervangen van kozijnen, het plaatsen van dakkapellen, nok verhogingen, balkons, en technische installaties zoals zonnepanelen, warmtepompen en airco units aan de binnen- en buitenzijde van de bebouwing. Deze beperkingen gaan verder dan nodig om onze dijken te beschermen. Om die reden worden in deze algemene regel werkzaamheden en werken die daarmee samenhangen, onder voorwaarden, uitgezonderd van de vergunningplicht.

Samenhang met leggers en Waterschapsverordening

Samen met de algemene regel, worden ook de legger van waterkeringen, de legger van watersystemen en de zones van de Waterschapsverordening vastgesteld. Deze laatste treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking bij het in werking treden van de Omgevingswet.

Met de algemene regel moet de regeldruk verminderen, door reguliere werkzaamheden in en aan bestaande bebouwing in de zoneringen van een waterkering, onder voorwaarden vrij te stellen van de vergunningplicht.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit ten behoeve van de vaststelling van de algemene regel heeft vanaf 24 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Eenieder was in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijze(n) naar voren te brengen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen op de algemene regel.

Wanneer treedt de algemene regel in werking

De algemene regel treedt in werking op het moment van publicatie van dit besluit.

Inzage en vragen

Het definitieve besluit kunt u vinden op de website van het Waterschap Rijn en IJssel.

U kunt de algemene regel eventueel ook tijdens kantooruren digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt hiervoor een afspraak maken met de unit Vergunningverlening via telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de algemene regel.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de unit vergunningverlening, telefoonnummer (0314) 369369.

Beroep

Conform artikel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen het vaststellen van de algemene regel geen beroep mogelijk.

 

 

 

Besluit tot wijziging van de algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de keur Waterschap Rijn en IJssel 2009

Het college van dijkgraaf en heemraden;

gelet op artikel 3.1 lid 1 sub c, lid 4 sub a en c, lid 6 sub a en artikel 3.13 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

besluit tot wijziging van de algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, als volgt:

In afdeling ll wordt een nieuw artikel toegevoegd, te weten artikel 13 (incl. toelichting), luidende:

Werken en werkzaamheden in en aan bestaande permanente bebouwing in de kernzone (KZ), beschermingszone (BZ) en het profiel van vrije ruimte (PVVR) van de waterkering

Artikel 13a  Werkzaamheden in de kernzone van een waterkering

Artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel bepaalt:

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van de kernzone van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

c. werkzaamheden te verrichten.

Toepassingsbereik en voorwaarden:

Er geldt een vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub c van de keur:

 

 • 1.

  Voor het verrichten van dagelijkse werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden aan de binnenzijde of buitenzijde van bestaande permanente bebouwing, mits voor het uitvoeren van de werkzaamheden geen (tijdelijke) ontgravingen nodig zijn.

Artikel 13b Werken en werkzaamheden in de beschermingszone van een waterkering

Artikel 3.1 lid 4 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel bepaalt:

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van de beschermingszone van een waterstaatswerk door anders dan in overeenstemming met de functie daarin of daarop:

a. werken aan te brengen, te hebben of te verwijderen;

c. werkzaamheden te verrichten.

Toepassingsbereik en voorwaarden:

Er geldt een vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 lid 4 sub a en c van de keur:

 • 1.

  1. Voor het aanbrengen of verwijderen van werken aan de binnenzijde of buitenzijde van bestaande permanente bebouwing onder de hierna genoemde voorwaarden.

 • 2.

  2. Voor het verrichten van dagelijkse werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden aan de binnenzijde of buitenzijde van bestaande permanente bebouwing onder de hierna genoemde voorwaarden.

Voorwaarden:

 • 1.

  Het werk mag geen explosiegevaarlijke inrichting betreffen;

 • 2.

  Het werk mag niet bestaan uit het aanbrengen van leidingen met een maximale druk hoger dan 3 bar en/of met een grotere diameter dan 110 mm;

 • 3.

  Leidingen met een maximale druk hoger dan 3 bar en/of met een grotere diameter dan 110 mm zijn alleen toegestaan als deze worden gebruikt voor industriële doeleinden en mits aangetoond wordt dat wordt voldaan aan de daarvoor geldende NEN normen;

 • 4.

  Er mag geen uitbreiding plaatsvinden van het bestaande bouwoppervlak;

 • 5.

  Boven bestaand maaiveld en aan de buitenzijde van bestaande bebouwing mag een werk alleen worden bevestigd aan of op de constructie van de bebouwing;

 • 6.

  Beneden bestaand maaiveld mogen geen doorgaande gaten of doorvoeren door bestaande (kelder)wanden en (kelder)vloeren worden aangebracht;

 • 7.

  Er mogen geen (tijdelijke) ontgravingen plaatsvinden.

Artikel 13c Werken in het profiel van vrije ruimte

Artikel 3.1 lid 6 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel bepaalt:

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven of onder het profiel van vrije ruimte:

a. werken aan te brengen of te behouden.

Toepassingsbereik en voorwaarden:

Er geldt een vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 lid 6 sub a van de keur:

 • 1.

  Voor het aanbrengen van werken aan de binnenzijde of buitenzijde van bestaande permanente bebouwing onder de hierna genoemde voorwaarden.

Voorwaarden:

 • 1.

  Het werk mag geen explosiegevaarlijke inrichting betreffen;

 • 2.

  Het werk mag niet bestaan uit het aanbrengen van leidingen met een maximale druk hoger dan 3 bar en/of met een grotere diameter dan 110 mm;

 • 3.

  Leidingen met een maximale druk hoger dan 3 bar en/of met een grotere diameter dan 110 mm zijn alleen toegestaan als deze worden gebruikt voor industriële doeleinden en mits aangetoond wordt dat wordt voldaan aan de daarvoor geldende NEN normen;

 • 4.

  Er mag geen uitbreiding plaats vinden van het bestaande bouwoppervlak;

 • 5.

  Boven bestaand maaiveld en aan de buitenzijde van bestaande bebouwing mag een werk alleen worden bevestigd aan of op de constructie van de bebouwing;

 • 6.

  Beneden bestaand maaiveld mogen geen doorgaande gaten of doorvoeren door bestaande (kelder)wanden en (kelder)vloeren worden aangebracht;

 • 7.

  Er mogen geen (tijdelijke) ontgravingen plaatsvinden.

Artikel 13d Meldplicht

Degene die op grond van artikel 13 a, b en c is vrijgesteld van de vergunningplicht voor het aanbrengen van werken in de beschermingszone en/of het profiel van vrije ruimte van de waterkering en/of het uitvoeren van werkzaamheden in de kernzone en/of beschermingszone van de waterkering is tevens vrijgesteld van de meldplicht van artikel 3.8 van de Keur en artikel 1 afdeling V van de algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009.

Artikel 13e Zorgplicht

De initiatiefnemer zorgt ervoor dat:

 • 1.

  de stabiliteit en erosiebestendigheid van de waterkering gewaarborgd wordt;

 • 2.

  de waterkering toegankelijk blijft voor inspectie, beheer en onderhoud door het waterschap;

 • 3.

  schade aan waterstaatswerken wordt voorkomen;

 • 4.

  schade aan waterstaatkundige werken onmiddellijk wordt gemeld (alle dagen, ook buiten kantooruren) aan het waterschap via het telefoonnummer 0314 - 369369.

Artikel 13f Overige bepalingen en overgangsrecht

 • 1.

  Indien voor de werken en/of werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 13 a, b en c, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning op grond van artikel 3.1 lid 1 sub c, lid 4 sub a en c, lid 6 sub a van de keur is verleend, blijft deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften onverkort van kracht;

 • 2.

  Indien voor de werkzaamheden/ werken, zoals bedoeld in artikel 13 a, b en c, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beschikt, wordt die aanvraag buiten behandeling gesteld omdat er geen vergunningplicht of meldplicht geldt.

 

Naar boven